Verdipapiregenskaper - Markedskurs

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Verdipapiregenskaper og opprettelse av verdipapirer >

Verdipapiregenskaper - Markedskurs

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Dette registreringsbildet viser verdipapirets noterte markedskurser. Hvis du vil registrere markedskurser fortløpende, kan du legge de inn i denne oversikten.

 

Da registrerer den dato markedskursen gjelder for, kursverdi og evt en kort merknad til denne registreringen.

 

Under skillekortet Verdipapir i denne dialogen vil den kursverdien som er registrert nærmest dagens dato komme fram i feltet sist noterte markedskurs.

 

Den sist noterte kursverdien kan også få betydning for beregning av ligningsverdien. Verdipapirenes markedskurs står som regel oppgitt i ulike finanstidsskrifter og aviser, o.l. og på nettsidene til f.eks. Oslo Børs på http://www.oslobors.no.

 

Se også:

Ligningsverdi