Driftsmiddeldetaljer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger > Driftsmiddel-skillekortet >

Driftsmiddeldetaljer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved opprettelse og endring av driftsmiddelinformasjon, anvendes følgende bilde i driftsmiddelskillekortet:

 

Forklaring til de noen av feltene:

Status

Se nærmere om dette under punktet Driftsmiddelstatus.

Sluttverdi

Feltet Sluttverdi skal inneholde et driftsmiddels "skrapverdi", og avskrivninger blir ikke beregnet når bokført verdi blir lik sluttverdi.

Avskrivningsmetode

Metodene Lineær, Degressiv og ingen avskrivning er tilgjengelig.

Driftsmiddelkonto eventuelt driftsmiddelgruppe

Driftsmiddelgruppe må velges for hvert driftsmiddel. Se nærmere beskrivelse av driftsmiddelgrupper i Registrering av driftsmiddelgrupper.

Saldogruppe

Valg av saldogruppe foretas med knappen Velg saldoskjema, slik:

Knappen Opprett saldoskjema kan brukes til å opprette et nytt saldoskjema for å tilordne dette driftsmiddelet til et nytt saldoskjema. Se nærmere om dette i kapittelet Saldoskjemaer.

Andre felt

Feltene Overført fra konsernselskap og Skattemessig nedskrevet verdi  brukes ved overføring til Visma Finale Årsoppgjør, slik at skatteberegning ved overføring av driftsmidler mellom konsernselskaper blir korrekt.

Skattepliktige og skattefrie tilskudd er opplysningsfelt som benyttes i Visma Finale Årsoppgjør. Vær oppmerksom på at i motsetning til i Visma Finale Årsoppgjør, skal kostpris på et driftsmiddel registreres netto etter fradrag for tilskudd.

Dersom det er avkrysset for dette, vil det bli eksportert verdi til Visma Finale Årsoppgjør, slik at denne funksjonen blir aktivisert i RF-1217 i Visma Finale Årsoppgjør.