Standard analyserapporter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter >

Standard analyserapporter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Analyse inneholder en rekke standard analyserapporter:

I listen nedenfor finnes det ytterligere informasjon om rapporter som er markert i grønn farge. Dersom dette leses i hjelpesystemet, kan du klikke på den grønne teksten for å lese mer om rapportene.

Navn på analyserapport        Kommentar

Balanse 1Stablet søylediagram over henholdsvis eiendelssiden og finansieringssiden i balansen med fordeling på undergrupper i balansen. Rapporten forventer ikke tilleggsvariabler.

 

Balanse 2Kakediagrammer som viser henholdsvis eiendelssiden og finansieringssiden i balansen med fordeling på hovedgrupper i balansen. Rapporten forventer ikke tilleggsvariabler.

 

Balansetall (bokførte verdier)Nøkkeltall for balansestørrelser m.v. basert på bokførte balanseverdier. Rapporten forventer ikke tilleggsvariabler.

 

Balansetall (reelle verdier)Nøkkeltall for balansestørrelser m.v. basert på reelle kapitalstørrelser. Denne rapporten krever at det er registrert visse tilleggsvariabler for avvik mellom bokførte og reelle balansetall.

 

DekningsbidragsregnskapRapporten viser dekningsbidragsregnskap og nøkkeltall basert på dekningsbidragsregnskapet. Denne rapporten krever at det er registrert visse tilleggsvariabler som bl.a. identifiserer visse sammenhenger som sikrer korrekt identifikasjon av faste og variable kostnader.

 

DB-regnskap pr timeverkDenne rapporten inneholder dekningsbidragsregnskap pr timeverk, og benytter de samme tilleggsvariabler som foregående rapport dekningsbidragsregnskap. I tillegg kreves det tilleggsvariabel for timeverk.

 

Driftsinntekter og -kostnaderDenne rapporten viser grafisk informasjon og talloppstillinger om driftsinntekter og kostnader. Rapporten forventer ikke tilleggsvariabler.

 

Gjeld, renter og avskrivningerDenne rapporten viser detaljer om gjeld, fordeling på rentebærende og ikke-rentebærende gjeld, gjennomsnittlige rentesatser samt informasjon om anleggsmidler, finansiering av anleggsmidler samt avskrivninger og gjennomsnittlig avskrivningssats mv. Rapporten krever ikke tilleggsvariabler.

 

Hovedtall 1Rapporten inneholder en samling av viktige nøkkeltall, spesielt tilrettelagt for aksjeselskaper, men kan uten problemer benyttes også for andre selskaper. Rapporten krever tilleggsvariabler.

 

Hovedtall 2Rapporten inneholder en samling av viktige nøkkeltall, spesielt tilrettelagt for aksjeselskaper, men kan uten problemer benyttes også for andre selskaper. Rapporten krever tilleggsvariabler om antall ansatte, årsverk og antall aksjer.

 

Hovedtall 3Rapporten inneholder en samling av viktige nøkkeltall, spesielt tilrettelagt for børsnoterte aksjeselskaper, men kan uten problemer benyttes også for andre selskaper. Rapporten krever tilleggsvariabler om ansatte, aksjer og børskurs.

 

KontantstrømanalyseRapporten inneholder kontantstrømanalyse etter den indirekte metode. Rapporten kan ha behov for tilleggsvariabler for tallstørrelser som ikke kan leses direkte ut fra en klients kontoplan.

 

Likviditet og arbeidskapitalRapporten inneholder nøkkeltall om likviditetsstørrelser og finansiering av virksomheten. Rapporten krever tilleggsvariabel om kassekredittlimit dersom selskapet har kassekreditt.

 

Lønnsomhet, likviditet og

finansieringRapporten inneholder nøkkeltall om lønnsomheten i selskapet, likviditetsutvikling, likviditetsreserve og om finansiering av selskapet. Rapporten krever tilleggsopplysninger om kassekredittlimit for korrekt beregning av likviditetsreserve og om den variable del av andre driftskostnader for korrekt beregning av sikkerhetsmargin.

 

Omsetning og resultatRapporten viser grafisk omsetningen og resultat etter skatt. Rapporten krever ikke tilleggsvariabler.

 

Ord. resultatposter

i % og grafiskRapporten viser resultatposter i % av omsetningen samt viser grafisk stablet søyle med utviklingen i resultatpostene. Rapporten har ikke behov for tilleggsvariabler.

 

ResultatposterRapporten viser hovedposter i resultatregnskapet. Tilleggsvariabler er ikke nødvendig.

 

Resultatposter pr årsverkRapporten viser hovedposter i resultatregnskapet pr årsverk. Rapporten krever tilleggsvariabler for antall årsverk.

 

Resultatposter pr enhetRapporten viser hovedposter i resultatregnskapet pr enhet produsert. Rapporten er tjenlig for bedrifter eller avdelinger som driver produksjon av homogene produkter eller produkter som kan omregnes til standard enhetsekvivalenter. Rapporten krever tilleggsvariabler for antall enheter.

 

Resultatposter i % av driftsinnt.Rapporten viser resultatregnskapet med %-verdier i % av sum driftsinntekter. Rapporten krever ikke tilleggsvariabler.

 

StatusrapportDenne rapporten viser klientstatus for:

Nullkontroll

Driftsmiddelstatus

Maksimalt utbytte

Nøkkeltall hovedtall

Rapporten krever ikke tilleggsvariabler.

 

Kreditt- og lagertider,

kontant- og kredittsalgDenne rapporten viser kredittider på kunder og leverandører samt omsetningsstørrelser med fordeling mellom kredittsalg og kontantsalg. Rapporten krever enkelte tilleggsvariabler for å identifisere kontantsalget.

 

Verdiendring aksjerDette er en grafisk presentasjon av endring i børskurs og utbetalt utbytte, for å illustrere verdiendringen totalt som tilflyter aksjonærene. Rapporten krever tilleggsvariabler for børskurs og antall aksjer.

 

VesentlighetsvurderingDette er en analyserapport spesielt tilpasset revisorer, og gir for det første en nøkkeltallrapport med visse vesentlige nøkkeltall for revisorers vurdering av selskapets utvikling i resultat, likviditet og soliditet. I tillegg til dette viser rapporten vesentlighetsgrenser for normale tallstørrelser som brukes til vurdering av vesentlighetsgrenser ved revisjon av regnskapet. Rapporten krever at det registreres tilleggsvariabler for vesentlighetsgrenser.

 

ÅrsberetningRapporten illustrerer en årsberetning skrevet i Visma Finale Analyse med bl.a. grafiske elementer inkludert i rapporten.

 

 

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse