Standardrapport: Kontantstrømoppstilling

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Standard analyserapporter >

Standardrapport: Kontantstrømoppstilling

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

De samme tilleggsvariabler som i denne rapporten benyttes i standardrapporten for kontantstrømanalyse.

Registreringen foretas ved å opprette/registrere verdier med følgende variabelnavn:

Viktige variabler

Dersom disse ikke registreres, vil det oppstå differanse i kontantstrømanalysen.

KA_RE48        Innbetaling av ny aksjekapital/egenkapital (ikke for personlige og ANS mv)

KA_RE50        Utbetalinger av egenkapital (ikke for personlige og ANS mv)

KA_RE54A        Ytet aksjonærbidrag

KA_RE54B        Mottatt aksjonærbidrag

KA_RE32A        Mottatt konsernbidrag ført mot investeringer i aksjer / andeler

KA_RE32B        Ytet konsernbidrag ført mot investeringer i aksjer / andeler

Nødvendige variabler

Registreres for korrekt klassifisering i kontantstrømanalysen.

KA_RE26A        Salgssum for varige driftsmidler i perioden

KA_RE30A        Salgssum aksjer og andeler mv. i perioden

KA_RE30B        Salgssum obligasjoner m.v. (kan evt. inngå i KA_RE30A)

KA_RE34        Salgssum / innbetalinger ved avgang/reduksjon i andre investeringer m.v.

KA_RE38        Nye langsiktige lån

KA_RE40        Nye kortsiktige lån

Ytterligere tilleggsvariabler

Kan registreres for ytterligere "finpussing" av kontantstrømanalysen.

 

KA_RE20        Effekt av valutakursendringer på operasjonelle aktiviteter i perioden.

KA_RE32D        Obligasjoner m.v. som skal medtas som kontantekvivalenter

KA_RE66        Kontanter med restriksjoner UB (*)

For å få disse med på egen linje under spesifikasjon av kontantbeholdning.

Tilleggsvariabler for å skille ut fordringer og gjeld vedrørende investeringer

Kan registreres for ytterligere å perfeksjonere kontantstrømanalysen.

KA_RE14B        Kundefordringer vedrørende salg av varige driftsmidler UB (*)

KA_RE14D        Kundefordringer vedrørende salg av aksjer / andeler mv UB (*)

KA_RE14F        Kundefordringer vedrørende salg av andre investeringer UB (*)

KA_RE16B        Leverandørgjeld vedrørende kjøp av varige driftsmidler UB (*)

KA_RE16D        Leverandørgjeld vedrørende kjøp av aksjer / andeler mv UB (*)

KA_RE16F        Leverandørgjeld vedrørende kjøp av andre investeringer UB (*)

KA_RE24B        Andre fordringer vedrørende salg av varige driftsmidler UB (*)

KA_RE24D        Andre fordringer vedrørende salg av aksjer / andeler mv UB (*)

KA_RE24F        Andre fordringer vedrørende salg av andre investeringer UB (*)

(*)        Her registreres KUN utgående balanse. Inngående balanse vil bli hentet fra foregående periode. For korrekt IB-tall må det derfor foretas registrering av beløp i foregående periode.

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil beløp bli overført til neste periode/regnskapsår.  

Alle tall unntatt de som foran er markert med (*) skal ha avkrysning i feltet "Beregne periodeverdier" under registrering av tilleggsvariabler.

Formler i tilleggsvariabler:

Dersom det anvendes formler med referanse til konti i registrering av tilleggsvariabler, kan man velge om man ønsker at formelen skal kalkulere alle perioder eller kun siste periode. Ved å fjerne avkrysning i "Kalkulere alle perioder", sikrer du deg at tidligere perioders verdier bli uendret selv om du skulle endre formelen på inneværende periode.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Oversikt over standard analyserapporter