Standardrapport: Balansetall (reelle verdier)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Standard analyserapporter >

Standardrapport: Balansetall (reelle verdier)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

OM RAPPORTEN:

Rapporten har behov for tilleggsvariabler.

Registrering av tilleggsvariabler foretas i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

Registreringen foretas ved å opprette/registrere verdier med følgende variabelnavn:

MVAM        Korreksjon merverdi anleggsmidler (*)

(Positiv verdi betyr økt verdi på selskapets anleggsmidler)

MVLG        Korreksjon merverdi langsiktig gjeld (*)

(Positiv verdi betyr økning av gjeld i forhold til bokført gjeld. Negativ verdi betyr reduksjon i gjeld i forhold til bokført verdi)

Egenkapital-effekten er lik MVAM minus MVLG.

Dersom det skal registreres utsatt skatt på merverdi anleggsmidler, registreres dette også som en del av variabelen MVLG.

Dersom MVLG kun består av utsatt skatt på merverdier i anleggsmidler, og utsatt skatt skal beregnes med en fast prosentsats, kan man registrere en formel i formelfeltet på MVLG:

Ved for eksempel 20% kan tilleggsvariabelen registreres med formelen @MVAM * 20 / 100.

Kryss av for "Kalkulere alle perioder" dersom også historiske verdier ønskes kalkulert.

Avkryssingen for "Kalkulere alle perioder" kan fjernes ved førstegangsregistrering eller senere, hvis formelendringer skal foretas uten at historiske verdier skal bli påvirket av formelendringen.

Dersom det ikke krysses av for "Kalkulere alle perioder", kan historiske verdier registreres direkte i beløpsfeltet for tilleggsvariabelen.

Registreringen foretas for hver regnskapsperiode.

Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variablenes verdier bli overført til neste periode/regnskapsår.

Det skal ikke krysses av for "Beregne periodeverdier" på tilleggsvariabler merket med (*).

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Oversikt over standard analyserapporter