Standardrapport: Resultatposter pr årsverk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter > Standard analyserapporter >

Standardrapport: Resultatposter pr årsverk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

Følgende tilleggsvariabler er nødvendig for denne rapporten:

AARSVERK        Antall årsverk

I andre rapporter som benytter variabelen årsverk, er det også behov for tilleggsopplysninger om antall ansatte. Det er mulig å lage relasjoner mellom antall ansatte og antall årsverk. Dette kan løses med følgende tilleggsvariabler:

 

ANSATTE        Antall ansatte (Kryss ikke av for 'Nullstill...' og ikke for 'Beregne periodeverdier')

STILLING        Stillingsbrøk i % (Kryss ikke av for 'Nullstill...' og ikke for 'Beregne periodeverdier')

AARSVERK        Antall årsverk (Kryss av for 'Beregne periodeverdier' og registrere følgende formel): @ANSATTE * @STILLING / 100 * DAGER / 360

Verdier registreres for variablene ANSATTE og STILLING. Så lenge det IKKE er krysset av for 'Nullstill ved ny periode' eller 'Nullstill ved nytt år', vil verdier registrert i en periode/ett år alltid bli overført til neste periode/år, slik at det kun er nødvendig å foreta registrering ved endringer.

I Visma Finale Årsoppgjør vil delbrøken DAGER / 360 alltid gi tallet 1 unntatt i stiftelsesåret, mens det i Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering vil gi antall dager i aktuell periode, og regulere antall årsverk til årsverk i aktuell periode. Perioden som beregnes, vil følge periodelengden i det aktuelle analyseobjektet. I stiftelsesåret vil DAGER regne ut antall dager fra angitt stiftelsesdato i menyen Firma > Firmaopplysninger Skillekort Andre opplysninger. Dermed vil antall årsverk bli omregnet korrekt også i stiftelsesåret ut fra de angitte formlene.

Beregn periodeverdier har normalt betydning kun for Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering, da Visma Finale Årsoppgjør alltid beregner verdier for et helt år.

Her er et skjermbildeutklipp som viser registrering av disse tilleggsvariablene. Nedre del gjelder merket element, AARSVERK:

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variablene bli overført til neste periode/regnskapsår.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Oversikt over standard analyserapporter