Hva blir overført i personlige selskaper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt >

Hva blir overført i personlige selskaper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne spesifikasjon er for hvert punkt delt opp i innehaver og ektefelle post for post, og bygger på hvorvidt en eier er angitt som innehaver eller ektefelle i tilfeller med ektefellebedrifter.

Dersom det er en personlig næring uten ektefellefordeling, vil det være overføring av det som er markert med innehaver dersom det ikke er gjort særskilte anmerkninger om dette.

Overføring av personinntekt i personlige selskaper

Overføring av næringsinntekt fra RF-1175 Næringsoppgave 1 og RF-1167 Næringsoppgave 2

Diverse inntektsposter i næring

Diverse fradragsposter i næring

Formuesposter (når RF-1175 Næringsoppgave 1 benyttes)

Formuesposter (når RF-1167 Næringsoppgave 2 benyttes)

Gjeldsposter (Når RF-1175 Næringsoppgave 1 benyttes)

Gjeldsposter (Når RF-1167 Næringsoppgave 2 benyttes)

Overføring fra RF-1177 Tilleggsskjema primærnæring

Overføring fra RF-1213 Lottskjema

Om bankinnskudd, gjeld til kredittinstitusjoner og renter på disse

Bankinnskudd, gjeld til kredittinstitusjoner med tilhørende renteinntekter og rentekostnader blir hentet fra Altinn ved anvendelse av innhenting av preutfylt informasjon fra Altinn-portalen. Det blir lagt ut preutfylt informasjon ca 1. april for foregående inntektsår.

Denne preutfylte informasjon vil også inneholde innskudd, gjeld, renteinntekt og rentekostnad innenfor personlig næring. Bankposter kommer kun i summer pr bank.

Ved overføring fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt, kan man velge om bankposter skal eksporteres fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale skatt, eller om man ønsker å anvende preutfylt informasjon fra Altinn. Dette gjøres i eksportbbildet:

Se også:

Hva blir overført i deltakerlignede selskaper

Eksport av data i Visma Finale Årsoppgjør

Import av data i Visma Finale Skatt

Hvilke data må alltid registreres manuelt i Visma Finale Skatt