Diverse inntektsposter i næring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt > Hva blir overført i personlige selskaper >

Diverse inntektsposter i næring

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det overføres til Post 3.1.2 Renter utenstående fordringer mv ut fra følgende beregning:

Det overføres beløp fra konti knyttet til følgende standardkontokoder, eventuelt fordelt etter andel renteinntekter i splittfaktorer:

STD 8030 Renteinnt. fra foretak konsern

STD 8050 Annen renteinntekt

STD 8055 Renteinntekt kundefordringer

STD 8059 Annen renteinntekt

Om renteinntekter bank:

Hva blir overført i personlige selskaper.