Formuesposter (når RF-1167 Næringsoppgave 2 benyttes)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt > Hva blir overført i personlige selskaper >

Formuesposter (når RF-1167 Næringsoppgave 2 benyttes)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alle formuesposter fordeles eventuelt mellom ektefeller iht andel eiendeler angitt under splittfaktorer.

Post 4.1.2 Kontanter

RF-1167 Post 1900 Kontanter

Post 4.1.6 Utestående fordringer i næring

RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1500 Kundefordringer
+RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1530 Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter
+RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern
+RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1565 Kortsiktige fordringer på personlige styremedlemmer o.l.
+RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1570 Andre kostsiktige fordringer
+RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1320 Lån til foretak i samme konsern
+RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1340 Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
+RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1370 Langsiktige fordringer på personlige eiere, styremedlemmer o.l.
+RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1380 Langsiktige fordringer på ansatte
+RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 1390 Andre langsiktige fordringer
-Saldo på konto med STD-kontokode 1391 Pensjonspremiefond
-Saldo på konto med STD-kontokode 1576 Forskudd refusjon delingsmodell
-Saldo på konto med STD-kontokode 1561 Konsernbidrag
-Saldo på konto med STD-kontokode 1671 Skattefunn

Post 4.4.1 Biler, maskiner, inventar m.v.

Saldoverdi fra RF-1084 saldoskjema gruppe A hvis sum er positiv
+Saldoverdi fra RF-1084 saldoskjema gruppe C hvis sum er positiv
+Saldoverdi fra RF-1084 saldoskjema gruppe D hvis sum er positiv
+RF-1167 Næringsoppgave 2 post 1290 Andre driftsmidler
+RF-1167 Næringsoppgave 2 post 1130 Anlegg, maskiner under utførelse
-Konto med standardkontokode 1297 Andre driftsmidl. - ikke formue
-Konto med standardkontokode 1291 Leasing (ikke skm. aktivert)

Post 4.4.2 Buskap

Skattemessig verdi av konto med STD-kontokode 1479 Buskap i jordbruk
+Skattemessig verdi av konto med STD-kontokode 1477 Beholdn. reinsdyr og pelsdyr

Post 4.4.3 Varelager

RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 0170 Sum varelager
-RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 0160 Selvproduserte varer jordbruk
-RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 0150 Buskap mv i jonrdbruk mv
+Ligningsmessig formuesverdi på konto med STD-kontokode 1476 Beholdning levende fisk mv i oppdrett
-Skattemessig verdi på konto med STD-kontokode 1476 Beholdning levende fisk mv i oppdrett
-Skattemessig verdi på konto med STD-kontokode 1477 Beholdning reinsdyr og pelsdyr (medtas under buskap)

Post 4.4.4 Skip, Fiske- og fangstfartøy

Ligningsmessig formuesverdi av konto med standardkontokode 1221 Skip mv

Post 4.5.4 Annen skattepliktig formue

Hvis ligningsmessig verdi er registrert på konto med standardkontokode 1225 Fly og helikopter, brukes denne, hvis ikke brukes skattemessige verdier fra samme
+Regnskapsmessig verdi immaterielle rettigheter, konti med standardkontokode 1000, 1020, 1030, 1040, 1050 og 1060.