Eksport av data i Visma Finale Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt >

Eksport av data i Visma Finale Årsoppgjør

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Følgende andre hjelpeemner er også relevante for denne oppgaven:

Import av data i Visma Finale Skatt

Hva blir overført i deltakerlignede selskaper

Hva blir overført i personlige selskaper

Overføring av bankinnskudd og gjeld til kredittinstitusjoner

Hvilke data må alltid registreres manuelt i Visma Finale Skatt

Eksport av data fra Visma Finale Årsoppgjør:

Overføring til Visma Finale Skatt kan skje på 4 forskjellige måter ut fra tilstand til klienten og tilstand på eiere:

1.Deltakerlignet selskap (Avkrysning for deltakerlignet i firmaopplysninger)
2.Ikke deltakerlignet, og kun en eier er registrert, og eieren har eierandel på 100%
3.Ikke deltakerlignet, og flere eiere registrert.
4.Ektefellebedrifter

Start opp Visma Finale Årsoppgjør og åpne aktuell klient. Velg deretter menypunktet Firma > Eiere > Eiere.

Overføring til Visma Finale Skatt utføres ved å trykke på ikonet Eksport til Visma Finale Skatt. Det vil bli overført data til Visma Finale Skatt for alle eiere som har verdi forskjellig fra 0 i feltet "Klientnr. i Skatt" i eierregisteret.

I tillegg kan man særskilt velge alternativer for overføring av data til Visma Finale Skatt:

1.Valg for om data skal overføres til RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende
2.Valg for om Altinn-data skal overføres til Visma Finale Skatt
3.Valg om bankinnskudd og gjeld til kredittinstitusjoner samt renter på disse skal overføres fra Visma Finale Skatt eller hentes som prefill informasjon fra Altinn-portalen

Feltet "Programkatalog" finner normalt fram til programkatalogen automatisk. Hvis dette ikke skjer, må man lete seg fram til programkatalogen ved å trykke på Søk-knappen til høyre i programkatalog-feltet.

Feltet "Klientkatalog" finner normalt fram til klientkatalogen automatisk. Hvis dette ikke skjer, må man lete seg fram til klientkatalogen ved å trykke på Søk-knappen til høyre i klientkatalog-feltet.

Ved å huke av i feltet "Start Finale Skatt", vil Visma Finale Skatt starte opp umiddelbart etter at eksporten er foretatt.

Det er ikke nødvendig å opprette eieren som klient i Visma Finale Skatt før overføringen skjer. Dersom eieren etter eksporten blir opprettet som klient i Visma Finale Skatt, vil data bli importert etter at opprettelsen er foretatt.

Visma Finale Skatt vil spørre om data skal leses inn før innlesing blir foretatt.

Du får en utførlig oversikt over hvordan eksport til Visma Finale Skatt er utført etter at eksport er foretatt eller forsøkt foretatt.

Det blir foretatt en konsistenskontroll av klienten for å sikre at det ikke er feil på klienten som skyldes feil i oppsett av eierregisteret eller som kan gi problemer ved innsendelse til Altinn.

Det vises hvilke verdier som blir overført til Visma Finale Skatt i et eget skillekort.

Det vises hvilke skjemaer som er overført il Visma Finale Skatt på de enkelte eierne for innsendelse til Altinn fra Visma Finale Skatt.

Status på de enkelte eierne og for den samlede dataoverføring vises.

Her vises de beløpene som overføres til Visma Finale Skatt:

Denne meldingen viser eksempler på feil som blir rapportert:

Her er et eksempel på feil som rapporteres på en eier: