Automatisk postering av skattekostnader

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Skatteberegning >

Automatisk postering av skattekostnader

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skatteberegningsmodulen sørger for automatisk postering av skattekostnader dersom det i firmaopplysninger skillekort Posteringer er krysset av for postering av skattekostnader.

Her er en gjennomgang av hvilke posteringer som genereres automatisk ut fra skatteberegningen i programmet (Alle kontonumre refererer seg til konti med angitte standardkonti):

1.Utsatt skattefordel pr 1.1.
Beløp hentes fra utg. saldo i fjor på STD-konto 1070
Debet 8330 Kredit 1070
2.Utsatt skattefordel pr 31.12.
Beløp hentes fra skillekortet Utsatt skatt i skatteberegningsmodulen dersom nettoføring utsatt skatt / utsatt skattefordel viser et negativt beløp:
Debet 1070 Kredit 8330
3.Utsatt skatt pr 1.1.
Beløp hentes fra utg. saldo i fjor på STD-konto 2120
Debet 2120 Kredit 8320
4.Utsatt skatt pr 31.12.
Beløp hentes fra skillekortet Utsatt skatt i skatteberegningsmodulen dersom nettoføring utsatt skatt / utsatt skattefordel viser et positivt beløp:
Debet 8320 Kredit 2120
5.For meget / for lite avsatt betalbar skatt i fjor
Beløpet hentes fra STD-konto 2500 i råbalanse inklusive tilleggsposteringer i år, og posteres slik:
Dersom debetsaldo:  Debet 8300 Kredit 2500
Dersom kreditsaldo:  Debet 2500 Kredit 8300
6.Årets betalbare skatt
Beløpet hentes fra skatteberegningsmodulens skillekort Skattekostnad beløp for betalbar skatt men med fradrag for årets korreksjonsskatt, og posteres slik:
Debet 8300 Kredit 2500
7. Skatt på ytet konsernbidrag
I Disponeringsmodulens skillekort Konsernbidrag del Ytet konsernbidrag kontrolleres det om det er krysset at for "Vis ytet konsernbidrag netto" og om det er beløp i feltet "Maksimalt skattemessig fradrag". Dersom det er tilfelle, lages det en postering med beløp hentet fra feltet "Maksimalt skattemessig fradrag" multiplisert med skattesats 31.12. i firmaopplysningers skillekort Andre opplysninger, som posteres slik:
Debet 8304 Kredit 8935
8. Skatt på mottatt konsernbidrag
I Disponeringsmodulens skillekort Konsernbidrag del Mottatt konsernbidrag kontrolleres det om det er krysset at for "Vis mottatt konsernbidrag netto" og om det er beløp i feltet "Andel som skal beskattes". Dersom det er tilfelle, lages det en postering med beløp hentet fra feltet "Andel som skal beskattes" multiplisert med skattesats 31.12. i firmaopplysningers skillekort Andre opplysninger, som posteres slik:
Debet 8931 Kredit 8304
8.Skatt på ekstraordinære poster
Beløp hentet fra skatteberegningsmodulens skillekort Skattekostnad beløp "Årets betalbare skatt overført ekstraordinær skatt" posteres slik:
Dersom positivt beløp: Debet 8600 Kredit 8303
Dersom negativt beløp: Debet 8303 Kredit 8600
9. Kraftskatter
Se kapittelet om kraftmodulen,Automatiske posteringer av kraftskatter .

Følgende standardkonti kan være nødvendige for automatiske posteringer av skattekostnader:

KontoKontonavn
1070UTSATT SKATTEFORDEL
2120UTSATT SKATT
2500BETALBAR SKATT, IKKE UTLIGNET
2530REFUSJON SKATT
8300BETALBAR SKATT
8303BETALBAR SKATT OVERF. EKSTRAORD
8304SKATT AV KONSERNBIDRAG
8315AVS. REF. SK, FOR MYE/LITE TIDL
8320ENDRING I UTSATT SKATT
8330ENDRING I UTSATT SKATTEFORDEL
8600BETALBAR SKATT, EKSTRAORDINÆR

 

Se også:

Hva er en standardkonto (STD-konto)?

Skatteberegning - generelt

Skatteberegning - skattegrunnlag

Skatteberegning - utsatt skatt

Skatteberegning - skattekostnad

Skattemessig underskudd til framføring

Automatisk postering av skattekostnader

Disponering - konsernbidrag