Skatteberegning - skattegrunnlag

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Skatteberegning >

Skatteberegning - skattegrunnlag

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skatteberegningens skillekort Skattegrunnlag, vises kun hvis Selskapstype = Aksjeselskaper.

For å aktivisere skatteberegningen, må krysset i dette feltet fjernes.

Rekalkulere skatteberegningen foretar ny kalkulasjon av skatteberegningen. Normalt vil kalkulasjon skje automatisk ved registrering av verdier.

Overstyring av permanente og midlertidige forskjeller kan foretas ved å krysse av i feltet "Overstyr" på linjen for permanente forskjeller. Dersom det er krysset av her, vil endringer i midlertidige og permanente forskjeller ikke få effekt på skatteberegningen, og skatteberegningen vil kun bruke de verdier som er registrert som overstyrt.

Gjennomgang av de enkelte felter i skjermbildet:

Resultat før skatt:

Dette feltet henter RF-1167 post 0600 Årsresultat + post 0630 Sum skattekostnad

Permanente og andre forskjeller:

Se eget punkt Skatteberegning - Peranente forskjeller.

Endring i midlertidige forskjeller:

RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0930 Endring i midlertidige forskjeller.

Inntekt fra andre næringer:

Hentes fra direkteregistreringer i RF-1028 Selvangivelse 2 post 201 Jordbruksinntekt, 202 Skogbruksinntekt og 203 Nettoinntekt fra fiskerinæring.

Mottatt konsernbidrag (andel som skal beskattes):

Hentes fra verdi som er overført til RF-1028 post 210 (Disponeringsfunksjonens konsernbidrag-skillekort Seksjon mottatt konsernbidrag felt "Andel som skal beskattes")

Framført korreksjonsinntekt til fradrag:

Hentes fra Skillekort Fremførte verdier, Fremført korreksjonsinntekt til fradrag.

Inntekt før anvendelse av framførbart underskudd:

Sum av feltene over.

Anvendt skattemessig framførbart underskudd:

Dersom beløpet i felt Inntekt før anvendelse av framførbart underskudd er positivt, hentes beløpet fra registrert skattemessig framførbart underskudd avrundet nedover til nærmeste kr 100.

Inntekt før fradrag for evt aksjonær-/konsernbidrag

Inntekt før anvendelse av framførbart underskudd minus Anvendt skattemessig framførbart underskudd.

Ytet konsernbidrag:

Verdi hentes fra disponeringsfunksjonens konsernbidrag-skillekort seksjon ytet konsernbidrag felt "Maksimalt skattemessig fradrag (beregnet)" eller, hvis det er krysset av i "Overstyr"-feltet fra verdi i feltet "Maksimalt skattemessig fradrag (Overstyrt)".

Se også:

Skatteberegning - generelt

Skatteberegning - utsatt skatt

Skatteberegning - skattekostnad

Skattemessig underskudd til framføring

Korreksjonsinntekt til framføring

Disponering - konsernbidrag

Automatisk postering av skattekostnader