Skatteberegning - Permanente forskjeller

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Skatteberegning >

Skatteberegning - Permanente forskjeller

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skillekortet Skattegrunnlag i skatteberegningsmodulen inneholder et felt "Permanente forskjeller" som vises forskjeller mellom regnskapsmessig resultat før skatt og skattegrunnlaget mht de forskjeller som er permanente, dvs. som ikke tilbakeføres senere år via RF-1217 Forskjeller.

Feltet blir beregnet slik:

+/-        Skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader

 +        RF-1167 Næringsoppgave 2 side 4 postene 0610 til 0760 unntatt post 0630 Sum skattekostnad

  -        RF-1167 Næringsoppgave 2 side 4 postene 0800 til 0900

-        Særskilte fradrag for samvirkeforetak

  -        RF-1167 Næringsoppgave 2 side 4 post 0980 Fradrag for kjøpsutbytte for samvirkeforetak

  -        RF-1167 Næringsoppgave 2 side 4 post 0990 Fradrag for avsetning til felleseid andelskapital for samvirkeforetak

+/- Differanse ved overføring til selvangivelse pga overstyringer av utbytte m.v.

  -        RF-1167 Næringsoppgave 2 side 4 post 0970 Fradrag for aksjeutbytte

 +        RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper m.v. side 2 post 208 Aksjeutbytte med rett til godtgjørelse

 +        RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper m.v. side 2 post 209 Aksjeutbytte fra utenlandske selskaper

 +        RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper m.v. side 2 post 212 Andre inntekter (herunder aksjeutbytte uten rett til godtgjørelse)

+/-        Renteinntekter og rentekostnader (differanse kan oppstå ved overstyringer):

 +        RF-1167 Næringsoppgave 2 side 4 post 0950 Fradrag for renteinntekter m.v.

  -        RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper m.v. side 2 post 206 Renteinntekter

  -        RF-1167 Næringsoppgave 2 side 4 post 0960 Tillegg for gjeldsrenter

 +        RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper m.v. side 2 post 221 Renter av gjeld

Dette feltet beregnes som differansen mellom inntekt i selvangivelsen og resultat før skatt i resultatregnskapet, og den delen av differansen som ikke er midlertidige forskjeller, blir behandlet som permanente (og andre) forskjeller.