Linjetyper i linjemaler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Redigere linjemal >

Linjetyper i linjemaler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Linjemalene kan settes opp med følgende linjetyper:

Nivålinjer (hovednivåer og undernivåer)

Nivålinjen består av 2 deler

Overskriftslinje

Sumlinje

Nivålinjen kan inneholde undernivåer og andre linjer, og både undernivåer og linjer summeres inn i nivålinjens sum.

Nivålinjen kan inneholde flere undernivåer.

Rapportlinje (linje)

Rapportlinjen er standardnivået for visning i rapporten. Rapportlinjen består av ett eller flere formel-elementer. Formel-elementet inneholder data for selve beregningene i rapporten. Se også punktet Formel-linjer og formler.

Formel-linje

Formel-linjene refererer til en enkeltstående formel, og er "festet" til en rapportlinje. En formel-linje kan gjenbrukes i flere rapportlinjer. Se også punktet Formel-linjer og formler.

Blank linje

En blank linje benyttes til å få "luft" i rapporten.

Sideskift-linje

Sideskift-linjen er en plassholder for et sideskift, slik at du kan sette inn sideskift der du ønsker det i rapporten.

Tekst-/kodelinje

En tekst-/kodelinje brukes til å sette inn visse koder i rapporten. Følgende kodelinjer er aktuelle:

ProsentBeregnesAv

Denne linjen skal se slik ut:

<ProsentBeregnesAv Linjetekst>

Linjeteksten skal være identisk med en linjetekst på en linje i rapporten. Fra og med kodelinjen ProsentBeregnesAv blir prosentkolonner beregnet med 100%-linjen lik den linjen som angis som linjetekst. Hvis linjen angis med <ProsentBeregnesAv EIENDELER>, vil alle prosentkolonner på etterfølgende linjer bli beregnet av summen av nivålinjen EIENDELER.

Det kan være flere ProsentBeregnesAv-linjer, slik at man i en rapport kan endre 100%-linjen en eller flere ganger.

BALANSE

Denne linjen skal se slik ut:

<BALANSE>

Denne kodelinjen anvendes kun i offentlig regnskap, og er linjen som skal stå i skillet mellom resultatregnskapet og balansen, og identifiserer begynnelsen av balansen.

Kontogruppe

Du kan sette inn en kontogruppe, som lister opp konti innenfor gruppen.

Kontogruppen kan settes opp til å gjenta eller liste opp kun enkelte dimensjoner, men dette begrenser bruk av rapporten, da rapporten ikke kan anvendes med dimensjonsreferanser i rapportoppbygningen.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Redigere linjemal

Linjehierarkiet

Visning av linjer

Formel-linjer

Formler

Fortegn og summering