Innbetalt kapital i deltakerlignede selskaper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Innbetalt kapital i deltakerlignede selskaper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Innbetalt egenkapital gjelder den skattemessige innbetalte egenkapital i deltakerlignede selskaper.

Inngående verdi pr 1.1. i regnskapsåret.

Verdien pr 1.1. kommer fra linjen for innbetalt kapital med kontoopplysninger og andel av konto, eventuelt overstyrt verdi i Eieropplysninger.

Overdragelse: Innbetalt egenkapital på kjøpt andel (tillegg for):

Verdien kommer fra registrering av innbetalt kapital som overføres mellom eierne ved registrering av kjøp og salg av selskapsandeler i menyen Eiere > Prosentandeler og overdragelser på skillekortet Transaksjoner. Denne verdien vil fremkomme på linjen Innbetalt egenkapital på solgt andel for selger av andelen.

Overdragelse: Innbetalt egenkapital på solgt andel (fradrag for):

Verdien kommer fra registrering av innbetalt kapital som overføres mellom eierne ved registrering av kjøp og salg av selskapsandeler i menyen Eiere > Prosentandeler og overdragelser på skillekortet Transaksjoner. Denne verdien vil fremkomme på linjen Innbetalt egenkapital på kjøpt andel for kjøper av andelen.

Kapitalinnskudd: Innskudd kontanter og eiendeler (tillegg for):

Kapitalinnskudd av kontanter eller eierandeler skal bokføres på konto med standardkontokode 2011 Kapitalinnskudd kontanter eller 2011 Kapitalinnskudd andre eiendeler. Slike innskudd fordeles mellom eierne i funksjonen Eiere > Privatuttak og kapitalinnskudd på skillekortet Kapitalinnskudd.

Fordelingsfunksjonene som gjelder for inngangsverdi har samme funksjonalitet for for privatuttak, men har i tillegg kvartalsfordeling som kun har betydning for ekstrabeskatning av uttak for personlige eiere.

Uegentlige innskudd/uttak: Negativt privatuttak (tillegg for):

Negativt privatuttak skal ved riktig bruk av programmet kun oppstå som en følge av at forlodd arbeidsgodtgjørelse overstiger privatuttak. Denne blir behandlet som et tillegg av inngangsverdi og et tillegg i innbetalt kapital.

Uegentlige innskudd/uttak: Skatt på overskudd ut over privatuttak (tillegg for):

Skatt på overskudd kan utbetales deltaker uten at det oppstår ekstrabeskatning for uttak. Dette skal beregnes uavhengig av om deltakeren kommer inn under disse ekstrabeskatningsreglene eller ikke. Beregningen er slik:

Deltakeroppgavens post 102a Andel av overskudd/underskudd dersom dette er positivt multipliseres med deltakerens skattesats for alminnelig inntekt. Dersom den delen av privatuttaket som faller på denne eieren er lavere enn dette skattebeløpet, blir det overskytende tillagt inngangsverdien og eierens innbetalte kapital.

Skattesats beregnes automatisk til 28% generelt og til 24,5% innenfor tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms ut fra eierens skattekommune. Denne skattesatsen vises i eieropplysninger og kan overstyres om ønskelig.

Uegentlige innskudd/uttak: Beregnet skatt på underskudd (fradrag for):

Dette skal iht skattereglene beregnes uavhengig av om deltakeren kommer inn under disse ekstrabeskatningsreglene eller ikke. Beregningen er slik: Deltakeroppgavens post 102a Andel av overskudd/underskudd dersom dette er negativt multipliseres med deltakerens skattesats for alminnelig inntekt.Skattesats beregnes automatisk til 28% generelt og til 24,5% innenfor tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms ut fra eierens skattekommune. Denne skattesatsen vises i eieropplysninger og kan overstyres om ønskelig.

Uttak av kontanter eller eierandeler (fradrag for):

Uttak av innbetalt kapital kan kun foretas dersom det er positivt beløp i innbetalt kapital. Uttak av kapitalinnskudd kontanter eller eierandeler skal bokføres på konto med standardkontokode 2013 Uttak av kontanter eller 2014 Uttak andre eiendeler. Slike uttak fordeles mellom eierne i funksjonen Eiere > Privatuttak og kapitalinnskudd på skillekortet Kapitalinnskudd.

Fordelingsfunksjonene som gjelder for inngangsverdi har samme funksjonalitet for for privatuttak, men har i tillegg kvartalsfordeling som kun har betydning for ekstrabeskatning av uttak for personlige eiere.

Andre kapitalendringer (tillegg eller fradrag):

Slike kapitalendringer føres på konto for andre endringer i innbetalt kapital med standardkontokode 2015 og fordeles mellom eierne i funksjonen for privatuttak.

Verdi pr 31.12.

Verdi pr 31.12. er en summering av de ovenstående postene. Verdien blir overført som 1.1.-verdi ved overgang til nytt regnskapsår.

Se også:

Eieropplysninger

Kapitalinnskudd og privatuttak

Prosentandeler og overdragelser

Registrering av inntreden i et selskap

Registrering av uttreden av et selskap

Registrering av kjøp og salg av eierandeler