RF-1217 Forskjeller - Side 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1217 Forskjeller - Side 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Felt som kan registreres direkte i skjemaet:

Disse feltene kan registreres direkte i skjemaet, men det finnes funksjoner for registrering av verdier i driftsmiddelregisteret som gir beregning av verdier i feltene.

Post 91 Differanse mellom bokførte verdier og skattemessige verdier på fusjons- / fisjonstidspunktet (ved skattemessig kontinuitet)

Les om dette i hjelp til varige driftsmidler, registrering av konserninterne overføringer m.v.

Post 92 Differanse mellom skattemessige verdier og balanseført/virkelig verdi ved omdannelse til aksjeselskap med skattemessig kontinuitet

Les om dette i hjelp til varige driftsmidler, registrering av konserninterne overføringer m.v.

Post 93 Fradrag for skattefri gevinst (virkelig verdi – skattemessig verdi) ved overdragelse av eiendeler til selskap i samme konsern

Les om dette i hjelp til varige driftsmidler, registrering av konserninterne overføringer m.v.

Post 94 Tillegg for differanse mellom skattemessig inngangsverdi og virkelig verdi på overføringstidspunktet på eiendel overført fra selskap i samme konsern

Les om dette i hjelp til varige driftsmidler, registrering av konserninterne overføringer m.v.

Felt som ikke kan overstyres:

Det anbefales normalt ikke at feltene overstyres. Dersom verdi i feltene er feilaktige, skyldes dette normalt feil i registrerte data andre plasser i programmet.

Post 50 Finansielle eiendeler

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten med fradrag for skattemessig verdi på de samme kontiene.

Post 51 Saldo på Gevinst- og tapskonto

Saldo pr 1.1. på RF-1219 Gevinst- og tapskonto til kolonne I og saldo 31.12. til kolonne II.

Post 52 Betinget skattefrie gevinster

Skattemessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten. (Opprett konto med null i regnskapsmessig saldo, henvis kontoen i forskjellsskjemafeltet mot denne posten, og registrer skattemessig verdi på kontoen.)

Post 53 Uopptjent inntekt

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten med fradrag for skattemessig verdi på de samme kontiene.

Post 54 Andre avsetninger for forpliktelser

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten med fradrag for skattemessig verdi på de samme kontiene.

Post 70 Avsetning for tap på kontrakter (Regnskapsmessig)

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

Post 72 Regnskapsmessig verdi på pensjonspremiefond (innskudd)

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

Post 73 Skattemessig avsetning til pensjonspremiefond (Beløp som ved årets utgang er avsatt til tilskudd til premiefond for betaling etter utgangen av inntektsåret.

Skattemessig verdi registreres på konto med STD-konto 1391 med negativt fortegn for å framkomme med positivt fortegn i denne skjemaposten.

Post 74 – Regnskapsmessig verdi av pensjonsforpliktelser

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

Post 75 Differansesaldi fra deltakerlignede selskaper.

Skattemessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten. (Opprett konto med null i regnskapsmessig saldo, henvis kontoen i forskjellsskjemafeltet mot denne posten, og registrer skattemessig verdi på kontoen.)

Post 81 Forskjeller ved overdragelse av virksomhet

Forskjell mellom regnskapsmessig verdi og skattemessig verdi på konti som i feltet Forskjellsskjema er lenket mot posten.

Post 82 a, b og c Andre forskjeller

Forskjell mellom regnskapsmessig verdi og skattemessig verdi på konti som i feltet Forskjellsskjema er lenket mot en av disse 3 postene. Teksten i tekstfeltet til postene 82 a, b og c registreres direkte i skjemaet.

Post 100 Sum endringer i forskjeller fra postene over.

Sum av alle beløp i kolonne III. Beløpet overføres til RF-1167 Næringsoppgave 2 side 4.

Post 111 Regnskapsmessig verdi på aksjer og andre verdipapirer

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

Post 112 Skattemessige verdi på aksjer og andre verdipapirer

Skattemessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

Post 115 Inntektsført avsatt utbytte til datterselskap og tilknyttet selskap

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten for konto med STD 1563 FORDRING PÅ UTBYTTE SK.PL.

+ 3 % av 1564 Skattefritt utbytte etter fritaksmetoden Utenlandsk selskap

Post 121 Regnskapsmessig verdi på andeler i deltakerlignede forskjeller

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

Post 122 Skattemessig verdi på andeler i deltakerlignede selskaper

Skattemessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

Post 124 Resultatforskjeller på andeler i deltakerlignede selskaper

Forskjell mellom regnskapsmessig verdi og skattemessig verdi på konti som i feltet Forskjellsskjema er lenket mot posten.

Post 130 Akkumulert framførbart skattemessig underskudd

Pr 1.1.:  Selvangivelsen side 2, fremført underskudd pr 01.01.

Pr 31.12.: Selvangivelse side 2, fremført underskudd 31.12.

Registrering av framførbart underskudd utføres i menyen Avslutning > Skatteberegning skillekort Fremførte verdier.

Post 140 Ubenyttet godtgjørelse på aksjeutbytte / kreditfradrag til framføring omregnet til negativ forskjell

Menyen Avslutning > Skatteberegning skillekort Skattekostnad linjen Framført godtgjørelse aksjeutbytte tidligere år. Sum beløp i funksjonen divideres på 0,28 (skattesatsen) og legges til i inngående verdi i post 140.

Årets tall hentes fra samme skillekort, beløpet "framført godtgjørelse i år" og beløpet divideres på 0,28 (skattesatsen).        

Fremført Skattefradrag utland (kreditfradrag) fra skatteberegningsfunksjonen blir også grosset opp og medtatt i denne posten.

Post 145 Framført ubenyttet korreksjonsinntekt

RF-1028 Selvangivelse for AS mv side 2 "Oversikt over ubenyttet framført korreksjonsinntekt":

Fjorårets tall er sum i oversikten kolonne I. Beløpet fylles inn i kolonne I i post 145. Kolonne II skal ikke fylles ut.

Post 150 Sum negative forskjeller overfor

Beløp skal kun fylles ut i kolonne II. Beløpet summerer alle negative forskjeller i RF-1217 postene 1 – 140 i kolonne II.

Post 155 Framført ubenyttet korreksjonsinntekt etter reduksjon for evt. anvendt beløp i året

Kun kolonne II skal fylles ut. Beløpet hentes fra RF-1028 Selvangivelse for AS mv side 2 "Oversikt over ubenyttet framført korreksjonsinntekt" sum kolonne III "Rest til framføring".

Post 157 Avskåret rentefradrag mellom nærstående

Se RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående og Begrensning av rentefradrag mellom nærstående.

Post 165 Andre forskjeller

Regnskapsmessige minus skattemessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

I tillegg vil verdi beregnes slik:

Regnskapsmessig saldo på STD 1564 Fordring på skattefritt utbytte:

3% av saldo vil medtas som midlertidig forskjell, pga reglene om at skattefrie inntekter etter fritaksmetoden skal gis 3% inntekt som sjablonmessig beregning av ikke-fradragsberettiget kostnad.

Post 170 Sum positive forskjeller

Summerer alle positive forskjeller for henholdsvis kolonne I og kolonne II.

Post 180 Sum negative forskjeller inklusive korreksjonsinntekt

Summerer alle negative forskjeller for henholdsvis kolonne I og kolonne II

Post 181 Andel av negative forskjeller i post 180 som kan utlignes mot sum positive forskjeller fra post 170.

Beløp som IKKE kan utlignes, registreres i meny Avslutning > Skatteberegning skillekort "Utsatt skatt" beløp i linjen "korreksjon av grunnlag utsatt skatt" og/eller i linjen "korreksjon av grunnlag utsatt skattefordel".

Differansen mellom dette beløpet og beløpet i post 180 blir fylt ut i post 181.

Post 181 fylles ikke ut for deltakerlignede selskaper.

Se også:

RF-1217 Forskjeller - Side 1