RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet blir automatisk opprettet og fylt ut fra menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående.

 

Skjemaet for aksjeselskaper og andre selskaper som anvender RF-1028 Selvangivelse for AS vil kun eksistere i ett eksemplar, og har ikke avkryssing i post 570. Dersom det er flere enn ett skjema, vil dette gjelde utfylling av tabeller i postene 200, 202, 204 og 420.

For deltakerlignede selskaper som anvender RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerlignede selskaper, kan det være ett eller to skjemaer, der de to øverste valgene i post 570 er aktuelle, ett for ordinære deltakere og ett for deltakere som har inntekten fastsatt etter skattelovens § 8-10 (rederibeskatning). Dersom det er flere enn ett skjema for hver avkryssingstype i post 570, vil dette gjelde utfylling av tabeller i postene 200, 202, 204 og 420.

For NOKUS-selskaper som anvender RF-1245 Selskapsoppgave NOKUS, vil det fylles ut to skjemaer, der de to nederste valgene i post 570 er krysset av for hver av skjemaene, ett for selskapsdeltakere og ett for personlige deltakere. Dersom det er flere enn ett skjema for hver avkryssingstype i post 570, vil dette gjelde utfylling av tabeller i postene 200, 202, 204 og 420.

Generelt om utfylling av skjemaet

Skjemaet fylles i sin helhet ut fra menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående, og registrering direkte i skjemaet anbefales ikke, og kan medføre feil beregning i selvangivelse og forskjellsskjema.

I. Beregning av samlede netto rentekostnader

Post 100 Totale rentekostnader mv kommer fra konti med følgende standardkontokoder:

8130 Rentekostnad Konsern

8150 Annen rentekostnad

8151 Rentekostnad kredittinstitusjoner

8154 Renter/provisjon kassekreditt

8155 Rentekostnad leverandørgjeld

Post 105 Garantiprovisjoner for gjeld registreres i skjermbildet i menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående.

Post 120 Totale renteinntekter kommer fra konti med følgende standardkontokoder:

8030 Renteinntekt Konsern

8050 Annen renteinntekt

8051 Renteinntekt bankinnskudd

8055 Renteinntekt kundefordringer

8059 Annen renteinntekt

Post 133 og post 135 registreres direkte i skjermbildet i del I i menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående.

Dersom beløpet i post 140 Netto rentekostnader ikke overstiger terskelverdien for rentebegrensning, blir ikke andre verdier i skjemaet fylt ut, og skjermbildet i menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående vil være skjult.

Se også:

Begrensning av rentefradrag mellom nærstående