RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Ligningsoppgaver > Spesifikasjon av ligningsdokumenter >

RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Skjemaet blir automatisk opprettet og fylt ut fra menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående.

 

Skjemaet for aksjeselskaper og andre selskaper som anvender RF-1028 Selvangivelse for AS vil kun eksistere i ett eksemplar, og har ikke avkryssing i post 570. Dersom det er flere enn ett skjema, vil dette gjelde utfylling av tabeller i postene 200, 202, 204 og 420.

For deltakerlignede selskaper som anvender RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerlignede selskaper, kan det være ett eller to skjemaer, der de to øverste valgene i post 570 er aktuelle, ett for ordinære deltakere og ett for deltakere som har inntekten fastsatt etter skattelovens § 8-10 (rederibeskatning). Dersom det er flere enn ett skjema for hver avkryssingstype i post 570, vil dette gjelde utfylling av tabeller i postene 200, 202, 204 og 420.

For NOKUS-selskaper som anvender RF-1245 Selskapsoppgave NOKUS, vil det fylles ut to skjemaer, der de to nederste valgene i post 570 er krysset av for hver av skjemaene, ett for selskapsdeltakere og ett for personlige deltakere. Dersom det er flere enn ett skjema for hver avkryssingstype i post 570, vil dette gjelde utfylling av tabeller i postene 200, 202, 204 og 420.

Generelt om utfylling av skjemaet

Skjemaet fylles i sin helhet ut fra menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående, og registrering direkte i skjemaet anbefales ikke, og kan medføre feil beregning i selvangivelse og forskjellsskjema.

I. Beregning av samlede netto rentekostnader

Post 100 Totale rentekostnader mv kommer fra konti med følgende standardkontokoder:

8130 Rentekostnad Konsern

8150 Annen rentekostnad

8151 Rentekostnad kredittinstitusjoner

8154 Renter/provisjon kassekreditt

8155 Rentekostnad leverandørgjeld

Post 105 Garantiprovisjoner for gjeld registreres i skjermbildet i menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående.

Post 120 Totale renteinntekter kommer fra konti med følgende standardkontokoder:

8030 Renteinntekt Konsern

8050 Annen renteinntekt

8051 Renteinntekt bankinnskudd

8055 Renteinntekt kundefordringer

8059 Annen renteinntekt

Post 133 og post 135 registreres direkte i skjermbildet i del I i menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående.

Dersom beløpet i post 140 Netto rentekostnader ikke overstiger terskelverdien for rentebegrensning, blir ikke andre verdier i skjemaet fylt ut, og skjermbildet i menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående vil være skjult.

       Registreringsbilde i tilfeller der terskelbeløpet ikke er overskredet

II. Rentekostnader til nærstående mv.

Denne delen gjelder for alle andre enn NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak). Dersom det er valgt "norsk avdeling av utenlandsk foretak" i juridisk selskapsform i Firmaopplysninger, vil ikke denne delen av skjemaet bli fylt ut, og del II i menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående vil heller ikke vises.

Post 200 Sum rentekostnader til nærstående i året fylles ut på et eget skillekort, med angivelse av långiver/kreditor, landkode og beløp for hver långiver.

Post 202 Sum rentekostnader til andre, men nærstående har stilt sikkerhet fylles ut på et eget skillekort, med angivelse av långiver/kreditor, landkode og beløp for hver långiver.

Post 204 Sum rentekostnader til andre, hvor nærstående har fordring på långiver fylles ut på et eget skillekort, med angivelse av långiver/kreditor, landkode og beløp for hver långiver.

Post 205 kostnader  til garantiprovisjon vedrørende gjeld til nærstående fylles ut direkte i skjermbildet i del II i menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående.

Bruk knappen Ny for å opprette flere linjer eller Slett for å slette en linje for postene 200, 202 og 204.

III. Andel av rentekostnader  ført i regnskap for norsk filial av utenlandsk selskap eller innretning

Denne delen gjelder kun for NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak). Dersom det ikkeer valgt "norsk avdeling av utenlandsk foretak" i juridisk selskapsform i Firmaopplysninger, vil ikke denne delen av skjemaet bli fylt ut, og del III i menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående vil heller ikke vises.

Beløpene registreres i skjermbildet:

IV. Beregning av rentekostnader til nærstående

Post 400 Rentekostnader til nærstående / intern rente hentes fra del II (andre enn NUF) eller del III (NUF).

Post 420 Sum renteinntekter fra nærstående fylles ut på et eget skillekort i menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående, med angivelse av låntaker/debitor, landkode og beløp for hver låntaker.

Bruk knappen Ny for å opprette flere linjer eller Slett for å slette en linje for post 420.

Post 433 og post 435 må registreres direkte i skjermbildet for del IV i menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående.

Post 440 Netto rentekostnader til nærstående er summen av post 400 til 435, og er det beløpet som anvendes til rentebegrensning, og utgjør også det maksimale inntektstillegget for inntektsåret.

V. Beregningsgrunnlaget for rentefradragsrammen

beregningsgrunnlaget hentes direkte fra ligningsoppgavene og kan ikke redigeres i skjermbildet. For deltakerlignede selskaper med mer enn en inntektstype i post 570, vil det være en kolonne for hver inntektstype. Les mer om dette i innledningen øverst i dette hjelpeemnet om post 570 og flere skjemaer.

Beløpet i post 501 hentes fra de postene som er angitt i skjemaet og rettledningen, avhengig av inntektstypen i post 570 og selskapsformen (enten fra selvangivelsen eller fra selskapsoppgaven).

For aksjeselskaper vil ytet konsernbidrag i post 501 hentes fra RF-1028 Selvangivelse for AS mv post 252 Ytet konsernbidrag. For andre selskaper vil posten ikke fylles ut.

For akseselskaper mv som rederibeskattes, vil beløpet hentes fra RF-1028 Selvangivelse for AS mv post 262.

Post 515 Tillegg for skattemessige avskrivninger henter fra RF-1084 Avskrivninger summen av saldoavskrivninger og lineære avskrivninger fra post 110a, 110b og side 2 kolonne avskrivning på skjemaets side 2.

Post 516 Direkte inntektsført vederlag henter beløpet fra RF-1084 Avskrivninger post 107 direkte inntektsført vederlag.

Post 550 Tillegg for rentekostnader henter beløp fra skjemaets post 140.

Post 550 er summen av beløpene i del V, og utgjør beregningsgrunnlaget for rentefradragsrammen.

Post 570 gjelder kun for deltakerlignede selskaper, se innledningen til dette hjelpeemnet om denne posten.

VI. Årets tillegg eller fradrag i inntekt

Beløpet i post 605 overføres fra post 140, begrenset  til kr 0 dersom post 140 er positivt (positivt beløp i post 140 gjelder kun fra 2015 i tilfeller der det er fremført rentefradrag fra tidligere år).

Beløpet i post 610 Rentefradragsramme, er beløpet i post 560 multiplisert med fradragssatsen (30 % fra og med 2014).

Beløpet i post 620 er differanse mellom post 605 og 610, og benyttes i beregningen nedenfor.

Post 630 er tillegg i inntekten fordi netto rentekostnader overstiger fradragrammen. Dersom beløpet i post 140 er lavere enn terskelbeløpet (kr 5.000.000 i 2014), fylles beløpet ut med kr 0. Dersom beløpet i post 140 er over terskelbeløpet, føres det laveste beløpet av post 440 og post 620.

Post 635 (fra 2015) er rentekostnader avskåret tidligere år, men som kan fradras i år. Dette inntreffer dersom beløpet i post 620 er lavere enn 0, begrenset til beløpet i post 620 og fremført beløp fra tidligere år.

Fra 2015: Dersom netto rentekostnader i post 140 og rentekostnader fremført fra tidligere år er lavere eller lik terskelbeløpet (kr 5.000.000 i 2014), vil post 635 fylles ut med kr 0 (rentekostnader avskåret tidligere år kan da ikke fradragsføres).

Post 640 justering av inntekt er summen av beløpet i post 630 og post 635. For 2014 er ikke post 635 aktuelt, og finnes ikke i skjemaet.

VII. Fremføring av rentefradrag fra i år

Post 710 hentes fra post 630.

Post 750 gjelder kun deltakerlignede selskaper, og beregnes slik det fremkommer i skjemaet. For andre selskaper er beløpet kr 0 i feltet.,

Årets rentekostnader som kan fremføres summeres til post 760.

Overføring av beløp til andre skjemaer

Justering av inntekt i post 640 overføres til RF-1028 Selvangivelse for AS mv post 257.

Positivt beløp i post 257 er en økning av inntekten. I inntektsåret 2014 er økning av inntekten det eneste alternativet.

Positivt beløp: ette kan medføre en økt betalbar skatt dersom tillegget medfører at beløpet i post 260 alminnelig inntekt blir positivt på grunn av justeringen, eller et positivt beløp øker. Ved underskudd i post 240 vil post 257 være høyere enn post 240 for å medføre en betalbar skatt inntektsåret.

Fra og med inntektsåret 2015 kan justeringen i post 257 også være et inntektsfradrag som reduserer årets betalbare skatt.

Utfylling av manuelt opprettede skjema

Skjemaet kan ikke opprettes manuelt i Visma Finale Årsoppgjør.

Altinn:

Ved innsendelse av skjemaet, vil det komme ett skjema i Altinn-portalen.

Aksjeselskaper med flere skjemaer vil få slått sammen skjemaene til ett skjema.

For deltakerlignede selskaper med flere inntektstyper i post 570, vil det fylles ut og sendes inn ett skjema for hver inntektstype. Dersom det er flere enn ett skjema for hver inntektstype skyldes dette mange långivere i post 200, 202 og/eller 204 enn det er plass på i ett enkelt skjema. Skjemaene med samme inntektstype i post 570 slås sammen til ett enkelt skjema i Altinn.

Skjemaet er et underskjema, og skal derfor alltid sendes inn med et hovedskjema, som må være en selvangivelse for aksjeselskaper (RF-1028) eller en selskapsoppgave (RF-1215 eller RF-1245).

Skjemaet kan ikke være et vedlegg til RF-1030 Selvangivelse for personlige skattytere.

Overføring til nytt år:

Fremført rentefradrag fra inntektsåret vil bli overført til neste år, og vil fra 2015 vises i et eget skillekort i menyen Begrensning av rentefradrag mellom nærstående.

Se også:

Begrensning av rentefradrag mellom nærstående