RF-1269 Tilleggsskjema IFRS

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1269 Tilleggsskjema IFRS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet blir automatisk opprettet dersom regnskapsprinsipper i Firmaopplysninger er angitt med IFRS eller Forenklet IFRS.

Skjemaet er 2-delt, og inneholder følgende opplysninger:

Del 1: Andre resultatkomponenter

Dette er en spesifikasjon av post 8910 Andre resultatkomponenter i RF-1167 Næringsoppgave 1.

For utfylling av postene 8901 til 8908 anvendes standardkontokoder 8401 til 8408, som også er angitt som hjelpetekst på skjemaet dersom det ikke er fylt ut tall i postene.

For utfylling av post 8909 anvendes standardkontokode 8609 Skatt på andre resultatkomponenter.

STD 8609 beregnes automatisk til 28% av beløpet på standardkontokode 8401 til 8408. Beregningen kan overstyres i menyen Avslutning > Skatteberegning på skillekort Skattekostnad.

Beregningen av skattekostnaden i STD 8609 tilsvarer skatteberegningens funksjon for ekstraordinære poster for selskaper som ikke anvender IFRS som regnskapsprinsipp.

Offentlig regnskap inneholder de samme postene i seksjonen "Andre resultatkomponenter", og anvendes kun for IFRS-foretak.

Del 2: Anleggsmidler pr 31.12. i år

Denne delen av skjemaet er en spesifikasjon av utvalgte deler av anleggsmidlene i RF-1267 Næringsoppgave 2.

De postene det gjelder, står oppført på skjemaet.

Beregningen er slik:

a.Verdi hentes fra RF-1167 Næringsoppgave 2 i angjeldende post.
b.Kolonnen "Virkelig verdi" må registreres av brukeren direkte i skjemaet.
c.Differansen mellom skjemapostens beløp i næringsoppgaven og verdien registrert i "Virkelig verdi"-kolonnen, vil programmet fylle ut i kolonnen "Annen verdsettelse".