RF-1217 Forskjeller - Side 1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1217 Forskjeller - Side 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Felt som skal registreres direkte i skjemaet:

Ingen felt.

Felt som ikke kan overstyres:

Det anbefales normalt ikke at feltene overstyres. Dersom verdi i feltene er feilaktige, skyldes dette normalt feil i registrerte data andre plasser i programmet.

Varige driftsmidler:

Post 1 Regnskapsmessig verdi på driftsmidler

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

Post 2 Skattemessig verdi på driftsmidler

Skattemessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten
+Inngående saldo (fjorårstall) og utgående saldo (årets tall) på RF-1084 Saldoskjema for de saldoskjemaer som opprettes fra driftsmiddelregisteret i post 111 – post 115 + nedskrevet verdi pr 31.12 i post 120 på side 2.

Vær oppmerksom på at dersom det er krysset av for 'Skm. = RM iår' eller 'Skm = RM ifjor' på konti lenket mot posten, vil dette kunne medføre feil skattemessig verdi dersom driftsmidlene på kontoen også inngår i et saldoskjema eller er angitt som 'Skattemessig lineæravskrivninger'.

Langsiktige fordringer og gjeld i valuta

Post 11 Netto regnskapsmessig verdi på langsiktige fordringer / langsiktig gjeld (Utenlandsk valuta)

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

Post 12 Netto regnskapsmessig verdi på langsiktige fordringer / langsiktig gjeld (Utenlandsk valuta)

Skattemessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

OBS!

Det er ikke standardkonti som er lenket mot denne forskjellsskjemaposten. Konti som inngår i posten, må lenkes mot denne posten i feltet 'Forskjellsskjema'.

Tilvirkningskontrakter i arbeid

Post 21 Regnskapsmessig opptjent inntekt på tilvirkningskontrakter under arbeid.

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

Post 22 Skattemessig verdi på tilvirkningskontrakter under arbeid

Skattemessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

Standardkontokoder for tilvirkningskontrakter

1535 Anleggskontrakter, direkte tilvirkningskostnad: Skaper ikke forskjeller post 21/22, Skm = RM verdi

1536 Anleggskontrakter, indirekte tilvirkningskostnad og fortjeneste: Skaper forskjeller post 21/22, Skm. verdi = 0,-

1537 Anleggskontrakter, akontofakturert: Ikke mot forskjellskjema, forskjeller = 0,-

1539 Anleggskontrakter, overført forskudd fra kunder: Ikke mot forskjellskjema, forskjeller = 0,-

Debet STD 1539 Kredit STD 2900 Forskudd fra kunder

Varebeholdning

Post 31 Regnskapsmessig verdi av varebeholdning

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

Post 32 Skattemessig verdi av varebeholdning

Skattemessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten.

Utestående fordringer

Post 41 Regnskapsmessig verdi på kundefordringer

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten "Kundefordringer".

Post 42 Regnskapsmessig verdi på andre fordringer (også langsiktige)

Regnskapsmessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemaposten "Andre fordringer".

Post 42 Skattemessig verdi på fordringer (Næringsoppgavens post 0450)

Skattemessig verdi på konti lenket mot forskjellsskjemapostene "Kundefordringer" og "Andre fordringer".

OBS!

Vær oppmerksom på avkrysninger i feltene for 'Skm = RM iår' og 'Skm = RM ifjor' på konti lenket mot forskjellsskjemaposten for fordringer. Alle konti unntatt konti lenket mot standardkonto 1580 eller 1585 skal ha avkryssing i nevnte felt. Konti med standardkonto 1580 eller 1585 skal derimot ikke ha avkryssing i nevnte felt. Dette vil medføre at forskjellsskjemaets post 42 vil samsvare med næringsoppgavens post 0450.

Vær også oppmerksom på at skattemessig nedskrivning på kundefordringer på fjoråret registreres i feltet 'Skm. 31.12. ifjor' på konto med standardkonto 1580. Årets skattemessige avsetning til tap på fordringer registreres i menyen Avslutning - Avsetning tap på fordringer skillekort Skattemessige fordringer.

Leasingavtaler

Post 46 Regnskapsmessig verdi av leasingobjekt ført i balansen

Verdi kommer fra konti lenket mot STD 1291 Leasingobj. (ikke skattemessig aktivert).

Standardkontokode 1291 er henført til næringsoppgavepost 1290, og blir ikke medtatt som formue i næringsoppgaven.

Driftsmidler som knyttes til denne standardkonto (1291) bør ha angitt saldoskjema = Kun regnskapsmessige avskrivninger.

Dersom selskapet har forskuddsbetalt leasingleie, bør denne leien føres mot konto med standardkontokode 1290 og opprettes som et eget driftsmiddel. Slike driftsmidler angis med saldoskjema = Skattemessige lineæravskrivninger.

Post 47 Regnskapsmessig verdi av leasinggjeld ført i balansen

Verdi kommer fra konti med STD 2230 Leasinggjeld (ikke skattemessig aktivert).

Standardkontokode 2230 er medtatt i post 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner og blir ikke medtatt som gjeld ved formuesligningen.

Se også:

RF-1217 Forskjeller - Side 2