Om revisjonsområde 1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Om revisjonsområde 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette er fast definerte revisjonsområder i programmet. Disse er tilgjengelig for valg ved redigering av kontoplanen og i funksjoner i tilknytning til denne. Videre er det rapporter der man kan skrive ut lister over konti pr revisjonsområder med saldo i år og i fjor samt eventuelt også posteringsdetaljer pr konto.

Følgende revisjonsområder er tilgjengelig:

Immaterielle eiendeler

Fast eiendom

Maskiner, inventar o.l

Finansinvesteringer (AM)

Andre langsiktige fordringer

Varebeholdning

Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Finansinvesteringer (OM)

Kontanter, bankinnskudd mv.

Egenkapital

Langsiktig lånegjeld

Utsatt skatt

Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldig offentlige avgifter

Andre forpliktelser

Annen kortsiktig gjeld

Salgsinntekter

Andre driftsinntekter

Varekostnad

Lønn og sosiale kostnader

Ordinære avskrivninger

Tap på fordringer

Andre driftskostnader

Finansinntekter

Finanskostnader

Skattekostnad

Ekstraordinære inntekter

Ekstraordinære kostnader

Disponeringer og overføringer

Se også:

Om lenking av konti

Konsistenskontroll av kontoplanen

Kopiering av lenkinger fra annen klient

Eksport til Descartes

Revisjonsområde 2

Revisjonsområder

Filterfunksjoner i kontoplanen