RF-1152 Avskrivningsgrunnlag og beregning av årlige avskrivninger . . .

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kraftverkmodul til FINALE Årsoppgjør >

RF-1152 Avskrivningsgrunnlag og beregning av årlige avskrivninger . . .

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forklaring til utfylling av poster i skjemaet:

Hvilket kraftverk tilhører driftsmiddelet/påkostningen hentes fra angivelse av aktivitet på driftsmiddelet.

Kommunen kraftverket ligger i hentes fra kommune angitt på aktiviteten under Avslutning > Kraftforetak > skillekort Virksomhetsområde.

Kraftverkets påstemplede merkeytelse hentes fra verdi angitt på aktiviteten under Avslutning > Kraftforetak > skillekort Virksomhetsområde.

Driftsmiddel/påkostningskontonummer hentes fra angivelse av konto på driftsmiddelet.

Angivelse av type driftsmiddel som avskrivningen / påkostningen gjelder hentes fra driftsmiddelets navnefelt.

Anskaffelsesår/påkostningsår  hentes fra driftsmiddelets datofelt.

Post 10 Vederlag ved realisasjon hentes fra verdi angitt under registrering av avgang på driftsmiddelet.

Post 11 Avskrivningsgrunnlag: Gjenanskaffelsesverdi, jf RF-1152 post 11 for fjoråret hentes fra driftsmiddelets gjenanskaffelsesverdi-felt. Beløpet kan overstyres i skjemaet.

Post 12 Avskrivningsgrunnlag: Historisk kostpris, jf RF-1152 post 12 for fjoråret hentes fra anskaffelsesverdi på driftsmiddelet. Beløpet kan overstyres i skjemaet.

Post 13 Skattemessig verdi pr 1. januar . . .  hentes fra fjorårets skjema post 17 og registreringer på driftsmiddelet.

Post 14 Nyanskaffelser i året: Kostpris hentes fra kostprisfeltet på driftsmiddel anskaffet i regnskapsåret.

Post 15 Grunnlag for lineær avskrivning . . . hentes fra post 11 eller post 12 + post 14.

Post 16 avskrivningsbeløp  er post 15 dividert på levetid 40 eller 67 år.

Post 17 skattemessig verdi 31.12. er post 13 + post 14 - post 16.

Post 18 påkostning . . .  registreres manuelt i skjemaet.

Post 19 gevinst / tap ved realisasjon er sum av kolonnen ytterst til høyre i skjemaet.

Se også:

Særskilte driftsmidler i kraftverk

Kraftforetak - Oversikt over hjelpeemner