Virksomhetsområder og aktiviteter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kraftverkmodul til FINALE Årsoppgjør >

Virksomhetsområder og aktiviteter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I menyen Avslutning > Kraftforetak registreres faste opplysninger om kraftforetaket. Skillekortet Virksomhetsområder benyttes for å registrere de forskjellige virksomhetsområder i kraftforetaket, og aktiviteter innenfor hvert virksomhetsområde.

Virksomhetsområdene må opprettes først, og deretter kan aktiviteter opprettes med tilknytning til den enkelte aktivitet.

Virksomhetsområdene med tilhørende aktiviteter har følgende type-angivelser:

Virksomhetsområde, men her anvendes normalt kun Produksjon

Det kan opprettes flere virksomhetsområder av samme type. Alle virksomhetsområder som har driftsmidler tilknyttet av driftsmiddeltype særskilte driftsmidler i kraftverk, må være opprettet her for at de kan angis i driftsmiddelregisteret.

Ny brukes for å opprette enten en ny virksomhetstype eller en ny aktivitet. Dersom man merker et virksomhetsområde (øverste halvdelen av skjermbildet), vil det opprettes et nytt virksomhetsområde. Dersom man markerer en aktivitet i nederste halvdelen av skjermbildet, vil det opprettes en ny aktivitet. Ved opprettelse av aktivitet, må man sørge for å markere riktig virksomhetsområde først.

Rediger brukes for å få tilgang til å redigere virksomhetsområder eller aktiviteter. Marker først virksomhetsområdet / aktiviteten, og trykk på Rediger. Det er ikke mulig å redigere virksomhetsområder som har tilknyttede aktiviteter.

Slett brukes til å slette den aktiviserte aktiviteten eller virksomhetsområdet.

Aktiviteter (kraftverk)

Aktiviteter er normalt kraftverk.

Aktiviteter opprettes i nedre del. Ved opprettelse av aktivitet, tildeles det automatisk en ID i Nr-kolonnen som kun er av teknisk art. Øvrige opplysninger fylles ut.

Se også:

Kraftforetak - Oversikt over hjelpeemner