Særskilt driftsmiddel i kraftverk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kraftverkmodul til FINALE Årsoppgjør >

Særskilt driftsmiddel i kraftverk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For kraftverk er funksjonaliteten for driftsmidler utvidet, og skjermbildet for opprettelse og redigering av driftsmiddelopplysninger er noe forskjellig fra andre selskaper.

Driftsmidler registreres i menyen Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger.

Videre må driftsmidlenes anskaffelsestidspunkt angis med full dato og ikke kun måned/år som for andre selskaper.

Det er videre mulig i felt for saldoskjema å registrere ytterligere en avskrivningstype, "Særskilt driftsmiddel i kraftverk", som medfører at det for det enkelte driftsmiddelet blir opprettet et eget RF-skjema, RF-1152 Avskrivningsgrunnlag og beregning av årlige avskrivninger. .

Opprettelse og endring av driftsmidler har følgende skjermbilde:

Følgende felter og verdier er spesielle for kraftforetak:

Saldogruppe

Her er behandlingsnøkkelen "Særskilt driftsmiddel i kraftverk" tilgjengelig. Denne er spesiell for kraftforetak, og medfører at:

a.Driftsmiddelet blir ikke med på saldoskjema, men det blir opprettet et skjema RF-1152 for hvert driftsmiddel med denne saldogruppeangivelsen.
b.Skjema RF-1152 blir medtatt som skattemessig verdi ved beregning av midlertidige forskjeller i kraftforetak, der rest skattemessig nedskrevet verdi 1.1. og 31.12. blir hentet fra RF-1152.

Driftsmidler som ikke angis som "Særskilt driftsmiddel i kraftverk" blir behandlet som andre driftsmidler.

Anskaffelsestidspunkt (dd/mm/åååå)

Her angis dato i format dd/mm/åååå og ikke i formatet mm/åååå.

Antall år for skattemessig lineær avskrivning:

Her krysses det av for enten 40 eller 67 år dersom driftsmiddelet er angitt som særskilt driftsmiddel i kraftverk. For andre driftsmidler har feltet ingen funksjonalitet. Feltet benyttes i RF-1152 ved beregning av årets lineære avskrivninger for dette driftsmiddelet.

Virksomhetsområde:

Her angis virksomhetsområdet som dette driftsmiddelet inngår i. Virksomhetsområder registreres i menyen Avslutning > Kraftforetak skillekort Virksomhetsområder. Verdien har betydning for utfylling av RF-1152.

Aktivitet:

Her angis aktivitet innenfor det valgte virksomhetsområdet. Aktivitet registreres i menyen Avslutning > Kraftforetak skillekort Virksomhetsområder. Verdien har betydning for utfylling av RF-1152.

Kontonummer:

Dette er et eget felt i RF-1152 Driftsmiddel-/påkostningskontonummer, som hentes fra denne registreringen på driftsmiddelnivå. Kontonummerfeltet har ikke sammenheng med regnskapsmessig kontonummer.

Gjenanskaffelsesverdi

Gjenanskaffelsesverdi registreres for driftsmidler med saldotype "Særskilte driftsmidler for kraftforetak" hvis aktuelt jfr veiledning til skjema RF-1152.

Se også:

RF-1152 Avskrivningsgrunnlag og beregning av årlige avskrivninger. . .

Kraftforetak - Oversikt over hjelpeemner