Generelt om Visma Finale's kraftverkmodul

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kraftverkmodul til FINALE Årsoppgjør >

Generelt om Visma Finale's kraftverkmodul

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kraftverkmodulen til Visma Finale Årsoppgjør har følgende tilleggsfunksjonalitet:

1.Angivelse av beskatningstype "Kraftforetak"
2.Utvidet driftsmiddelfunksjonalitet ved at driftsmiddel kan angis som et Særskilt driftsmiddel i kraftverk
3.Menyen Avslutning > Kraftforetak skillekort Virksomhetsområder der virksomhetsområder og virksomhetsområdenes aktiviteter registreres.
4.Utvidet funksjonalitet mht skatteberegning med et eget skillekort Kraftskatter ( Menyen Avslutning > Skatteberegning skillekort Kraftskatter)
5.Spesielle RF-skjemaer for kraftverk:
a.RF-1151 Vedlegg til selvangivelsen for kraftforetak
b.RF-1152 Avskrivningsgrunnlag og beregning av årlige avskrivninger mv for særskilte driftsmidler og påkostninger i kraftverk
c.RF-1153 Grunnrenteinntekt, naturressursskatt mv
d.RF-1161 Formuesverdi / eiendomsskattegrunnlag Kraftselskaper

Se også:

Kraftforetak - Oversikt over hjelpeemner