Skatteberegning - kraftskatter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kraftverkmodul til FINALE Årsoppgjør >

Skatteberegning - kraftskatter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I skatteberegningsmodulen er det et eget skillekort for kraftskatter som aktiviseres dersom selskapstype i firmaopplysninger er angitt med Kraftforetak. Skatteberegningsmodulen finnes under Avslutning > Skatteberegning.

Skillekortet Kraftskatter er slik:

Spesifikasjon av kraftverksskatter:

Beregnet naturressursskatt:

Beregningen her er sum sum for alle kraftverk hentet fra RF-1151 og RF-1153. Skattesatsene er registrert under skillekortet Faste opplysninger i menyen Avslutning > Kraftforetak.

- Fremført naturressursskatt:

Her hentes verdi fra RF-1028 side 3. Rentesatsen er registrert under skillekortet Faste opplysninger i menyen Avslutning > Kraftforetak.

= Akkumulert naturressursskatt:

Beregnet naturressursskatt minus fremført naturressursskatt.

- Avregnet mot fellesskatten:

Her trekkes fra fellesskatt iht ordinær skatteberegning.

+ Periodisert til fremføring:

Dersom akkumulert naturressursskatt er høyere enn fellesskatten, blir det overskytende periodisert til fremføring til fradrag i senere år i fellesskatten.

+ Beregnet skatt av grunnrenteinntekt:

Beregningen her er sum av alle skjemaer på RF-1151 og RF-1153 multiplisert med skattesats for grunnrenteinntekt. skattesatsen er registrert under skillekortet Faste opplysninger i menyen Avslutning > Kraftforetak.

= Sum kraftverksskatter:

Posten utgjøres av Akkumulert naturressursskatt - Avregnet mot fellesskatten - Periodisert til fremføring + Beregnet skatt av grunnrenteinntekt.

Spesifikasjon av betalbar skatt:

Beregnet skatt av alminnelig inntekt:

Beregning av alminnelig inntekt i kraftselskaper foretas på RF-1028 Selvangivelsen post 260 multiplisert med skattesats for alminnelig inntekt under Firmaopplysninger skillekort Andre opplysninger felt Skattesats 31.12.

= Årets betalbare skatt før fradrag for godtgjørelse mm.:

Beregning ut fra feltene over.

- Godtgjørelse av årets aksjeutbytte

Beregningen foretas på samme måte som for ordinær skatteberegning.

+ Framført godtgjørelse i år:

Beregningen foretas på samme måte som for ordinær skatteberegning.

- Fremført godtgjørelse aksjeutbytte tidligere år

Beregningen foretas på samme måte som for ordinær skatteberegning.

- Fradrag for utbytte fra utenlandsk selskap

Beregningen foretas på samme måte som for ordinær skatteberegning.

= Sum betalbare skatte eksklusive kraftskatter

Beregning ut fra feltene over.

+ Beregnet naturressursskatt:

Hentes fra felt under spesifikasjon av kraftskatter.

- Avregnet mot fellesskatten:

Hentes fra felt under spesifikasjon av kraftskatter.

+ Beregnet skatt av grunnrenteinntekten:

Hentes fra felt under spesifikasjon av kraftskatter.

= Sum betalbar skatt:

Utgjør sum av de skatter som skal betales i år, dvs. Sum betalbare skatter eksklusive kraftskatter samt årets betalbare kraftskatter etter fradrag for avregning mot fellesskatten.

Skattekostnader:

I skillekortet skattekostnad er det videre kommet inn en ekstra linje, sum kraftskatter, slik at disse skattene kommer med i årets skattekostnad.

Se også:

Ordinær skatteberegning

Kraftforetak - Oversikt over hjelpeemner