Automatposteringer av kraftskatter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kraftverkmodul til FINALE Årsoppgjør >

Automatposteringer av kraftskatter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skatteberegningsmodulen sørger for automatisk postering av skattekostnader dersom det i firmaopplysninger skillekort Posteringer er krysset av for postering av skattekostnader.

Her er en gjennomgang av hvilke posteringer som genereres automatisk ut fra skatteberegningen i programmet (Alle kontonumre refererer seg til konti med angitte standardkonti):

Fremført naturressursskatt pr 1.1.

Beløp hentes fra råbalanse på konto 1577, og posteres slik:

Debet 8301 Kredit 1577

For meget / for lite avsatt betalbar naturressursskatt i fjor

Beløpet hentes fra STD-konto 2501 i råbalanse inklusive tilleggsposteringer i år, og posteres slik:

Dersom debetsaldo:  Debet 8301 Kredit 2501

Dersom kreditsaldo:  Debet 2501 Kredit 8301

For meget / for lite avsatt betalbar grunnrenteskatt i fjor

Beløpet hentes fra STD-konto 2502 i råbalanse inklusive tilleggsposteringer i år, og posteres slik:

Dersom debetsaldo:  Debet 8302 Kredit 2502

Dersom kreditsaldo:  Debet 2502 Kredit 8302

Fremført naturressursskatt pr 31.12.

Beløpet hentes fra skatteberegningsmodulens skillekort Kraftskatter linjen "Periodisert til fremføring" og posteres slik:

Debet 1577 Kredit 8301

Beregnet naturressursskatt pr 31.12.

Beløpet hentes fra skatteberegningsmodulens skillekort Kraftskatter linjen "Beregnet naturressursskatt" og posteres slik:

Debet 8301 Kredit 2501

Avregning av naturressursskatt mot fellesskatten

Beløpet hentes fra skatteberegningsmodulens skillekort Kraftskatter linjen "Avregnet mot fellesskatten" og posteres slik:

Debet 2501 Kredit 8301

Beregnet skatt av grunnrenteinntekt

Beløpet hentes fra skatteberegningsmodulens skillekort Kraftskatter linjen "Beregnet skatt av grunnrenteinntekt" og posteres slik:

Debet 8302 Kredit 2502

Følgende standardkonti kan være nødvendige for automatiske posteringer av skattekostnader:

1577        FREMFØRT NATURRESSURSSKATT

2501        AVSATT NATURRESSURSSKATT

2502        AVSATT SKATT PÅ GRUNNRENTEINNT.

8301        NATURRESSURSSKATT

8302        SKATT PÅ GRUNNRENTEINNTEKT

Se også:

Kraftforetak - Oversikt over hjelpeemner