Skattemessige avskrivninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmidler >

Skattemessige avskrivninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For å redigere og tilpasse saldoskjemaet, må man inn i menyen Avslutning > Saldoavskrivninger.

Når betegnelsen "saldoskjema" benyttes i denne teksten, menes det en kolonne i saldoskjemaet, f.eks. saldogruppe A saldonummer 1.

Manuelle og automatiske saldoskjemaer

Hvert enkelt saldoskjema kan være av to ulike typer:

Manuelt saldoskjema

Automatisk saldoskjema

Et manuelt saldoskjema opprettes i funksjonen for saldoavskrivninger, mens et automatisk saldoskjema blir automatisk opprettet ut fra at ett eller flere driftsmidler er opprettet og angitt med saldoskjema A-I og saldonummer.

Det kan ikke eksistere et manuelt og automatisk saldoskjema med samme betegnelse, f.eks. saldogruppe A og skjema nummer 1. Det vil ikke være mulig å opprette driftsmidler med henvisning til et manuelt saldoskjema, og det er ikke mulig å opprette et manuelt saldoskjema med samme betegnelse som et automatisk saldoskjema.

Om saldoskjemafunksjonen

Funksjonen inneholder 3 skillekort:

Oversikt som inneholder en liste over de saldoskjemaene som finnes med angivelse av betegnelse og type saldo (manuelt/automatisk) og saldoverdier pr 01.01. og 31.12.

Registrering som inneholder muligheter for sdataregistrering på de enkelte saldoskjemaene

Beregning som viser alle verdier i saldoskjemaet.

Funksjonen har et to-delt skjermbilde:

Saldoskjema-funksjonen i øvre del

Liste over driftsmidler som er lenket mot skjemaet i nedre del (vises kun for automatisk opprettede saldoskjemaer, se over)

Funksjonsknapper i Saldoskjema-funksjonen

Nytt saldoskjema for å opprette et nytt manuelt saldoskjema. Ingen driftsmidler kan lenkes mot dette skjemaet, se over.

Slett saldoskjema for å slette et manuelt saldoskjema. Automatisk opprettede saldoskjemaer kan ikke slettes.

Oversikt over driftsmidler nederst i saldoskjema-bildet

Denne oversikten viser en liste med ett driftsmiddel pr rad, og kolonner med verdier som kommer fra hvert driftsmiddel til de ulike feltene i saldoskjemaet.

For å gå til registreringsbildet på driftsmiddelet kan du dobbeltklikke på driftsmiddelet i listen.

Klikk for å se større bilde

Klikk for å se større bilde

Overføringer av verdier fra driftsmidler til saldoskjema

Ved registrering av driftsmidler, blir driftsmidler henvist til saldogruppe (A-H) samt angitt med saldonummer. Når et driftsmiddel er henvist til en saldogruppe og et saldonummer, medfører dette at programmet automatisk vil opprette et saldoskjema kolonne (RF-1084 Saldoskjema) dersom dette ikke finnes fra før.

Ved registrering av driftsmidler vil kostpris på årets tilgang automatisk bli overført til RF-1084 Saldoskjema i post 104a (nyanskaffelser) og felt 104b (påkostninger). Ved registrering av driftsmidler kan man krysse av for at driftsmiddelet er en påkostning for å få tilgangen overført til felt 104b. Hvis det ikke krysses av for dette, vil tilgangen medtas i post 104a.

Ved registrering av avgang på driftsmiddelet, vil salgspris automatisk overføres til saldoskjemaet.

Overføring fra saldoskjema til RF-1219 Gevinst- og tapskonto

Ved salg av driftsmidler i saldogruppe E-H, vil restsaldo automatisk bli overført fra saldoskjema til RF-1219 Gevinst- og tapskonto.

Ved salg av driftsmiddel i saldogruppe B, vil saldoen, dersom den er negativ, bli overført til RF-1219 Gevinst- og tapskonto.

Ved salg av driftsmiddel i saldogruppe E-H, må man registrere salg av alle driftsmidler som er henført til samme saldogruppe/saldonummer. Dersom man ikke skal selge alle driftsmidlene, må man henføres de driftsmidler som er i behold over til et annet saldoskjema, og også dele opp saldoverdi pr 1.1. på saldoskjemaet ved å registrere saldoverdi på det nye saldoskjemaet, og redusere saldoverdien tilsvarende på det opprinnelige saldoskjemaet.

Redigering og tilpasning av automatiske saldoskjemaer

For å redigere og tilpasse saldoskjemaet, må man inn på skillekortet registrering. For manuelle saldoskjemaer registreres alle verdier her. For automatiske skjemaer kan genererte verdier endres her.

Her kan du registrere ønskede verdier:

 

Saldogrunnlag 1.1. registreres i feltet her. Denne verdien overføres automatisk ved overføring av klienten til nytt år. For nyopprettede klienter, må verdien pr 1.1. registreres her.

Beregnet nedskrevet verdi ved utskillelse blir fylt ut automatisk fra registrering av konserninterne overførsler ved salg av driftsmidler iht reglene om skattefrie konsernoverførsler.

Nyanskaffelser kostpris kommer fra driftsmidler lenket mot dette saldoskjermaet. Dersom det er krysset av for påkostning på driftsmiddelet, kommer beløpet i Nyanskaffelser - påkostning.

Nedskrivning med salgsgevinst brukes for å registrere nedskrivning av tidligere avsatt salgsgevinst, f.eks. gevinst som er avsatt fra tidligere år i RF-1217 post 52 eller tilsvarende gevinst i inneværende regnskapsår som kunne vært avsatt betinget skattefritt.

Offentlige tilskudd o.l. overføres fra registrering av årets anskaffelse av driftsmidler. Dersom man registrerer beløp i skattepliktig tilskudd, vil beløpet komme inn i dette feltet.

Justering av inngående MVA kommer fra registrering på driftsmiddelet, og fremkommer ved registering av kostprisjusteringer:

Klikk for å se større bilde

Klikk for å se større bilde

Årets saldoavskrivninger viser beløpet beregnet ut fra registrert prosentsats. Det er mulig å overstyre beløpet direkte ved å krysse av i feltet "Overstyr" og deretter registrerer beløp i høyre kolonne.

Gruppens prosentsats viser standard avskrivningsats for denne saldogruppen.  Dersom denne ønskes overstyrt, registreres avskrivningssats i feltet Overstyring av prosentsats ved å krysse av for "Overstyr" og registrere ny prosentsats i høyre kolonne.

Vederlag ved realisasjon/omsetning hentes automatisk fra driftsmidler registrert i Avgang på driftsmiddel. Beløpet kan overstyres.

Herav inntektsført kan brukes til å inntektsføre deler av salgssummen i regnskapsåret, noe man iht reglene kan gjøre.

Forretningsbygg anskaffet før 1.1.1984

Forretningsbygg anskaffet før 1.1.1984 er et tekstfelt som benyttes til å identifisere bygget i skjemaet.

Historisk kostpris registreres her for forretningsbygg anskaffet før 1.1.1984. Feltet benyttes til fastsettelse av nedre grense for avskrivninger i saldogruppe H.

Nedskrevet verdi pr 1.1. 1984 brukes til å registrere opprinnelige avskrivninger (skattemessig).

Nedre grense for avskrivning beregnes til Historisk kostpris fradratt nedskrevet verdi pr 1.1.1984

Skillekortet Beregning

For å se resultatet av registreringene bytter du til dette skillekortet:

Overgang fra automatisk til manuelt saldoskjema

For at det skal være mulig å opprette et manuelt saldoskjema, må det ikke være noen driftsmidler lenket til skjemaet. Identifiser derfor hvilke driftsmidler som er lenket til saldoskjemaet, og endre lenkingen på disse driftsmidlene. Deretter kan det opprettes et manuelt saldoskjema med samme betegnelse. Husk å notere saldoverdi pr 01.01. på skjemaet før det gjøres endringer på driftsmidlene. Når det siste driftsmidlet slettes eller endres til et annet saldoskjema, vil det komme en advarsel om at det tilhørende saldoskjemaet vil bli slettet automatisk. Deretter kan man opprette et nytt manuelt saldoskjema.

Overgang mellom manuelt og automatisk saldoskjema

Dersom man ønsker å konvertere et saldoskjema fra manuelt til automatisk, må dette gjøres på følgende måte:

1.Notere ned saldoverdi pr 01.01. på skjemaet, og deretter slette det manuelle skjemaet.

2.Opprette ett eller flere driftsmidler som er lenket mot det automatiske skjemaet.

3.Registrere saldoverdien pr 01.01. i saldoskjemaet etter at det er automatisk opprettet fra driftsmiddelregistreringen.