Registrere avgang på driftsmiddel

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmidler > Regnskapsmessige avskrivninger >

Registrere avgang på driftsmiddel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For å registrere avgang på driftsmiddel, benyttes ikonet Registrere avgang på aktivt driftsmiddel.

Ved gevinst vil programmet foreta en automatpostering Debet driftsmiddelkonto og Kredit Konto for vinning ved avgang.

Kontoinformasjon registreres med funksjon for Redigere kontoinformasjon på driftsmiddel.

Avgang til salgspris

Avgang til salgspris registreres med salgspris eksklusive eventuell merverdiavgift. Programmet forutsetter at salgssummen er kreditert driftsmiddelkontoen. Dersom salgsprisen er bokført på annen måte, må salgsprisen overføres til driftsmiddelkontoen ved å registrere en tilleggspostering.

Dersom salgssummen i regnskapet er bokført på en konto som påvirker omsetningen på merverdiavgiftsoppgaven, må normalt salgssummen stå urørt på denne kontoen. Man kan da bruke en hjelpekonto som motkonto til denne salgstransaksjonen, der hjelpekontoen ikke er definert som en salgskonto med innvirkning på merverdiavgiftsoppgaven. Overføring av salgssum til driftsmiddelkontoen foretas da ved å debitere hjelpekontoen og kreditere driftsmiddelkontoen.

Avgang til anskaffelseskost

Her registreres hele anskaffelseskost dersom hele driftsmiddelet er solgt. Dersom kun deler av et driftsmiddel er solgt, registreres den andel av anskaffelseskostnaden som faller på den solgte delen av driftsmiddelet.

Ved delvis salg vil  akkumulerte avskrivninger bli fordelt forholdsmessig i samme forhold som fordeling av anskaffelseskost på solgt del og resterende del av et driftsmiddel.

Vær videre oppmerksom på at delvis salg av driftsmiddel i saldogruppe E-H ikke er mulig, i og med at dersom salg er registrert på et slikt driftsmiddel, vil resterende saldo alltid bli overført til gevinst- og tapskonto. Ved delvis salg av et driftsmiddel i saldogruppe E-H må derfor driftsmiddelet manuelt splittes ved at det opprettes et nytt driftsmiddel som får tilført anskaffelseskost og akkumulerte avskrivninger fra det opprinnelige, og anskaffelseskost og akkumulerte avskrivninger på det opprinnelige driftsmiddelet reduseres tilsvarende. Likeledes må saldo på et av driftsmidlene overføres til et eget saldoskjema.

Måned for avgang

Her registreres den måned driftsmiddelet er solgt. Avskrivninger beregnes ikke i salgsmåneden.

Avgang til oppskrivning

Her registreres oppskrivningsbeløpet på hele eller solgt del av driftsmiddelet. Kun aktuelt på oppskrevet driftsmiddel.

Oppskrivningstidspunkt for avgang

Her registreres oppskrivningstidspunkt for avgang. Kun aktuelt på oppskrevet driftsmiddel.

Vinning ved salg

Automatisk kalkulert gevinst. Gevinsten bokføres automatisk, se Redigere kontoinformasjon på driftsmiddel.

Tap ved salg

Automatisk kalkulert tap. Tapet bokføres automatisk, se Redigere kontoinformasjon på driftsmiddel.

Registrering av overstyringer

Funksjonen for Registrere overstyringer kan brukes for å overstyre beregninger foretatt ved registrering av avgang.

Viktig:

Programmet forutsetter at salgssummen er kreditert driftsmiddelkontoen for korrekt funksjonalitet ved automatiske posteringer.

Se også:

Driftsmidler - skillekort detaljer driftsmiddel