Registrere overstyringer av avskrivninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmidler > Regnskapsmessige avskrivninger >

Registrere overstyringer av avskrivninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registrere overstyringer

I dette bildet kan man overstyre en rekke automatiske beregninger i driftsmiddelregisteret i programmet.

Avskrivningstyper

Lineær avskrivning er i programmets terminologi avskrivning med et årlig fast beløp (årlig avskrivning = kostpris dividert på levetid). Dersom man ønsker å overstyre dette, krysser man av til venstre for lineære avskrivninger, og krysser deretter av for "Overstyr" på samme linje og angir ønsket avskrivning i år i feltet helt til høyre. Vær oppmerksom på at det som er angitt her, blir eksakt avskrivning i dette året, og det blir ikke foretatt noen kalkulasjon som opphever dette beløpet.

Prosentvis avskrivning er i programmets terminologi å anse som avskrivning i % av bokført verdi før avskrivninger. (årets avskrivning = Bokført verdi før avskrivning multiplisert på angitt prosentsats.) Ved dette valget oppnås degressive avskrivninger som reduseres i samme takt som saldoavskrivningene.

Det siste valget blir av mange brukere anvendt til å unngå forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier, ved å angi saldoavskrivningssatsen i dette feltet.

Ved valg av prosentvis avskrivning, krysses det av foran prosentvis avskrivning, og prosentsats registreres i feltet prosentsats. I høyre kolonne "Beløp" vises beregnet avskrivning i år, som er bokført verdi før avskrivning multiplisert med angitt prosentsats.

Ved avgang av driftsmiddel med prosentvis avskrivning, må normalt avskrivning overstyres for å få ønsket avskrivning i salgsåret.

Oppskrivning

Avskrivning på oppskrivning beregnes til oppskrivning dividert på levetid. Dersom man ønsker å overstyre avskrivninger på oppskrivningen, må man krysse av i overstyr-feltet og registrere beløp i høyre kolonne.

Avgang

Ved salg av driftsmiddel som er oppskrevet, må normalt årets avskrivning på oppskrivninger overstyres for å få korrekt beløp i avskrivning på oppskrivninger i salgsåret.

Tilbakeført ordinær avskrivning beregnes ved salg, og er en tilbakeførsel av akkumulerte avskrivninger på det solgte driftsmiddelet som brukes til korrekt presentasjon av opplysninger i noteopplysningene (avskrivningstablået). Feltet skal vise de samlede avskrivninger pr 1.1. + årets avskrivninger. Dersom programmet ikke klarer å beregne dette korrekt, slik at bokført verdi etter salget avviker fra 0,00, må man inn i dette bildet og overstyre dette feltet.

Dersom man ønsker å overstyre tilbakeførte avskrivninger, må man krysse av i overstyr-feltet og registrere beløp i høyre kolonne.

Tilbakeført avskrivning på oppskrivning viser samme opplysninger som tilbakeførte ordinæravskrivninger, men kun for oppskrivningene. Normalt klarer ikke programmet å beregne dette korrekt ved salg av oppskrevet driftsmiddel, slik at man må inn i dette bildet og overstyre beløpet, slik at bokført verdi på driftsmiddelet blir kr 0,00.

Dersom man ønsker å overstyre tilbakeførte avskrivninger på oppskrivninger, må man krysse av i overstyr-feltet og registrere beløp i høyre kolonne.

Se også:

Driftsmidler - skillekort detaljer driftsmiddel