Oversikt over arbeidsgang for avstemmingen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming >

Oversikt over arbeidsgang for avstemmingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Arbeidsgangen for avstemming kan oppsummeres slik:

Oppsett av programmet

Sette opp mal(er) for avstemmingsmappen eller bruke standard avstemmingsmappe.

Sette opp integrasjon mot KS Komplett og velge KS Komplett-versjon.

Oppsett av lagringsstruktur for dokumenter.

Oppsett av den enkelte klient

Velge mal for avstemmingsmappe.

Legge til klientspesifikke dokumenter i klientens avstemmingsmappe

Foreta avstemming, spesifikasjon og dokumentasjon

Gå gjennom konto for konto og foreta de enkelte avstemmingene.

Legge ved ytterligere informasjon i tillegg til det som produseres av programmet.

Lage og gjennomgå merknader for de enkelte kontiene.

Gjennomgå og avgjøre status for de enkelte kontiene.

Foreta regnskapsavslutning

Foreta regnskapsmessige vurderinger etc og foreta eventuelle regnskapsmessige endringer

Ved årsregnskapet foretas utarbeidelse av ligningsdokumenter og eventuelle vedlegg til disse.

Skatteberegning og disponering gjennomgår og kontrolleres.

Noteopplysninger og annet innhold til regnskapet ferdigstilles.

Produsere avstemmingsmappen

Kundebrev eller annen korrespondanse til selskapets ledelse produseres og legges inn i mappen (hvis aktuelt)

Avstemmingsmappen produseres med valgt innhold.

Avstemmingsmappe eller annen dokumentasjon oversendes daglig leder og/eller selskapets styre (hvis aktuelt)

Avstemmingsmappen oversendes revisor (hvis aktuelt)

Avstemmingsmappen arkiveres i dokumentsystem (hvis aktuelt)

Endelig revidert regnskap

Revisjonsmerknader kontrolleres.

Regnskap og liginngsdokumenter endres etter revisjon (hvis aktuelt).

Innsendelse av ligningsoppgaver til Altinn, kvittering til avstemmingsmappen.

Endelig godkjent regnskap foreligger.

Innsendelse av årsregnskap til regnskapsregisteret via Altinn, kvittering til avstemmingsmappen.

Produsere endelig avstemmingsmappe ajourført med endringer.

Eventuelt oversende endelig avstemmingsmappe til revisor i oppdatert versjon.

Se også:

Introduksjon

Generelt om avstemming

Generelt om funksjonalitet

Oppsett

Oppsett av mal for avstemmingsmappe

Oversikt over funksjonalitet

Oversikt over de ulike avstemmingene