Ervervsdetaljer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering av kjøp og salg > Salg av verdipapir >

Ervervsdetaljer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Her ser du registreringsbildet for Ervervsdetaljer. Siden salg av verdipapir har betydning for skatteoppgjøret, brukes dette registreringsbildet til å angi skattemessige opplysninger omkring salget. Sentralt i dette bildet ser du en oversikt over erverv av verdipapiret som går med i salgstransaksjonen etter FIFU-prinsippet. Ved å klikke i lista kan du for hvert erverv registrere verdier i de andre feltene i dette registreringsbildet. FIFU-beregningen kan slås av eller på ved å bruke kommandoen Automatisk FIFU. Dette gjør det mulig å fritt registrere kjøp og salg uten at Visma Finale Investor hele tiden prøver å koble disse sammen. Uavhengig om automatisk FIFU-beregning er på eller av, kan man utføre FIFU-beregningen for ett verdipapir (det som er valgt f.eks i beholdning- eller transaksjonsoversikten) på nytt ved å velge kommandoen Beregne FIFU nå.

 

Opplysningene for hvert erverv som selges, vil framkomme som en egen kolonne i skjemaet Oppgave over realisasjon av aksjer mv. I tillegg vil dette bildet vise andelsinformasjon om erverv sammen med at både regnskapsmessig og skattemessig gevinst/tap blir beregnet.