Endring av kontoplan

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Arbeidsgang > Bruk av programmet >

Endring av kontoplan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom Visma Finale Driftsmidler og Visma Finale Årsoppgjør er i bruk på samme dataområde, må det særskilt iakttas at dette er et felles register.  Det betyr at alle endringer får umiddelbar effekt også for Visma Finale Årsoppgjør.

I Visma Finale Driftsmidler bør derfor kun følgende endringer foretas dersom kontoplanen er felles for Visma Finale Driftsmidler og Visma Finale Årsoppgjør:

Opprettelse av nye konti som ikke finnes fra før, og som det er behov for å opprette pga nye eller endrede driftsmiddelgrupper i Visma Finale Driftsmidler..  Dette bør gjøres som en manuell opprettelse med funksjonen Opprett ny konto i menyen Tabeller > Redigere kontoplan. Se punktet Oppretting og redigering av kontoplan.