RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. - Side 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. (upersonlige skattytere) >

RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. - Side 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper mv side 2 fylles ut automatisk, men det er enkelte felter på skjemaets side 2 som kan fylles ut direkte i skjemaet. Skjemaet kan ikke opprettes som et manuelt skjema i Visma Finale Årsoppgjør.

Det kan bli opprettet mer enn ett eksemplar av skjemaet i programmet dersom det i tabeller på side 2, 3 og/eller 4 er opplysninger i tabeller som blir fylt opp og dermed blir fylt ut på flere sider.

Opplysningene på side 2 blir alltid fylt ut på det første eksemplaret av skjemaet, med unntak av tabellen for fremført korreksjonsinntekt og fremført skattefradrag (kreditfradrag), der det blir foretatt utfylling på flere eksemplarer av skjemaet dersom tabeller blir fylt opp.

Her finner du forklaringer til beregninger og registreringer av data i skjemaet. Summeringsposter der beregninger fremkommer i skjemaet, blir ikke omtalt her.

Om utfylling av skjemaposter:

Post 201 Næringsinntekt

Post 201 Næringsinntekt blir fylt ut fra RF-1167 Næringsoppgave 2 side 4 post 0999. Dersom foretaket er et skogbruksforetak med gjennomsnittsligning av inntekt, blir beløpet fylt ut med verdier fra RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0402 kolonne E. Bar e positiv inntekt fra RF-1167 Næringsoppgave 2 fylles ut i dette feltet. Underskudd fylles ut i post 222.

Post 202 Nettoinntekt av fast eiendom

Post 202 Nettoinntekt av fast eiendom må registreres direkte i skjemaet. Dette feltet brukes normalt ikke. Ved behov for overstyring av feltet, vær oppmerksom på at post 201 sannsynligvis også må overstyres.

Post 207 Konsernbidrag

Post 207 Konsernbidrag hentes automatisk fra funksjon for mottatt konsernbidrag i disponeringsfunksjonen.

Post 209 Andre inntekter

Post 209 Andre inntekter må registreres direkte i skjemaet. Det er normalt ikke behov for å registrere inntekter her.

Post 210 inntekt sokkel

Post 210 inntekt sokkel kan registreres direkte i skjemaet, men Visma Finale Årsoppgjør beregner ikke sokkelskatt automatisk.

Post 222 underskudd i næring

Post 222 underskudd i næring blir fylt ut fra RF-1167 Næringsoppgave 2 side 4 post 0999. Dersom foretaket er et skogbruksforetak med gjennomsnittsligning av inntekt, blir beløpet fylt ut med verdier fra RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0402 kolonne E. Bare negativ inntekt fra RF-1167 Næringsoppgave 2 fylles ut i dette feltet. Overskudd fylles ut i post 201.

Post 223 Fremført korreksjonsinntekt

Post 223 Fremført korreksjonsinntekt hentes fra side 3 post 380.

Post 224 Andre fradrag

Post 224 Andre fradrag må registreres direkte i skjemaet. Feltet er normalt ikke aktuelt.

Post 225 Underskudd sokkel

Post 225 Underskudd sokkel, se post 210.

Post 232 fremførbart underskudd fra tidligere år

Post 232 fremførbart underskudd fra tidligere år kommer fra skatteberegningens oversikt over underskudd til fremføring. Du finner dette i menyen Avslutning > Skatteberegning på skillekort Skattekostnader. Fremført underskudd kan registreres i funksjonen for skatteberegning på skillekort Fremførte verdier. Ved bruk av Visma Finale Årsoppgjør over flere år, blir verdiene overført fra foregående regnskapsår automatisk. Beregning av posten finnes i "Fremførte verdier" i skatteberegningsfunksjonen.

Post 257 Justering overført fra RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående

Se RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående og Begrensning av rentefradrag mellom nærstående.

Post 260 netto inntekt

Post 260 netto inntekt beregnes fra foranstående poster, og danner grunnlag for beregning av betalbar skatt i funksjonen for Skatteberegning skillekortene Skattegrunnlag og skillekortet Skattekostnad. Negativ inntekt vil bli behandlet som skattemessig fremførbart underskudd, etter at det er gjort reduksjon for eventuell gjeldsettergivelse, og blir overført og medtatt på side 3 i tabell over fremført underskudd. Funksjonen skatteberegning skillekort Gjeldsettergivelse og skillekort Fremførte verdier viser hvordan dette blir beregnet og behandlet.

Postene 261 til 270

Postene 261 til 270 må registreres direkte i skjemaet. Programmet har ikke skatteberegning som støtter skattelovens §8-10, slik at skatteberegning i tilfelle må håndteres manuelt.

Oversikt over fremført underskudd i inntekt

Disse postene fylles ut fra beregninger som foretas i skatteberegningsfunksjonen.

Skattefradrag utland (kreditfradrag)

Denne delen av skjemaet fremkommer fra skatteberegningens skillekort "Fremførte verdier" i delen for kreditfradrag.

Innsendelse til Altinn:

RF-1028 Selvangivelse for AS mv er et hovedskjema for innsendelse til Altinn. Skjemaet blir alltid innsendt i ett enkelt eksemplar, også dersom det finnes flere enn ett eksemplar av skjemaet.

Øvrige ligningsoppgaver blir behandlet som vedleggsskjema til RF-1028 Selvangivelse for AS mv.

Overføring til nytt regnskapsår

Enkelte verdier på RF-1028 side 1 er faste opplysninger som er aktuelle også neste regnskapsår, og vil bli tatt vare på i skjemaet også etter overføring til neste regnskapsår. Skjemaverdier forøvrig vil bli nullstilt. Verdier overført fra foregående regnskapsår vil bli vist med grå bakgrunnsfarge etter overføring til nytt regnskapsår.