RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. - Side 1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. (upersonlige skattytere) >

RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. - Side 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper mv side 1 fylles ut tildels automatisk, men det er enkelte felter på skjemaets side 1 som skal fylles ut direkte i skjemaet. Skjemaet kan ikke opprettes som et manuelt skjema i Visma Finale Årsoppgjør.

Det kan bli opprettet mer enn ett eksemplar av skjemaet i programmet dersom det i tabeller på side 2, 3 og/eller 4 er opplysninger i tabeller som blir fylt opp og dermed blir fylt ut på flere sider.

Opplysningene på side 1 skal alltid fylles ut på det første eksemplaret av skjemaet.

Om utfylling av skjemaposter:

Generelle opplysninger:

Firmanavn, adresse, organisasjonsnummer og kontorkommune hentes fra firmaopplysninger. Selskapstype hentes fra "Beskattes som" i Firmaopplysninger. Ved innsendelse av selvangivelse til Altinn-portalen, blir feltet "Beskattes som" hentet fra Skatteetatens systemer uavhengig av det som er fremkommer i selvangivelsen.

Forhåndsligning:

Dersom det kreves forhåndsligning, må dette angis ved å krysse av for dette direkte i selvangivelsen og ved å skrive inn inntektsår. Dette er normalt kun aktuelt dersom man velger å overføre klienten til nytt regnskapsår og ha klienten ett år foran programmets standard regnskapsår.

Kontonummer for tilbakebetaling av for meget betalt skatt:

Dette kontonummeret registreres direkte i skjemaet. Feltet skal kun fylles ut dersom selvangivelsen sendes inn via Altinn-portalen.

Regnskapsfører:

Opplysningene hentes fra Firmaopplysninger, skillekort Daglig leder.

Diverse opplysninger om selskapet:

Alle opplysninger under Diverse opplysninger kan registreres direkte i skjemaet. Flere opplysninger beregnes av programmet og fylles ut, se nedenfor.

Flytting av hovedkontor:

Opplysningene registreres direkte i skjemaet.

Børsnotert eller ikke børsnotert:

Dersom selskapet er børsnotert, krysses dette av i firmaopplysninger fra og med 2014. Tidligere krysset man av direkte i skjemaet. Firmaopplysninger inneholder også avkryssing for "Heleid offentlig selskap" som vil ha samme effekt som børsnotert ved at det ikke fylles ut formuesverdier i selvangivelsen.

Stiftelsesdato:

Stiftelsesdato hentes fra Firmaopplysninger skillekort Andre opplysninger.

Avkrysninger på selvangivelsens side 1:

Det er en rekke poster side 1 som fylles ut direkte i skjemaet.

Opplysninger om kontrollerte transaksjoner med samlet verdi over... (RF-1123)

Dersom RF-1123 Opplysninger om kontrollerte transaksjoner... blir opprettet, vil avkryssing i dette feltet automatisk settes til "Ja", ellers fylles dette ut med "Nei".

Aksjonæropplysninger

Aksjonæropplysningene må alltid registreres direkte i selvangivelsen.

For Samvirkeforetak:

Samvirkeforetak angis i feltet "Beskattes som" i Firmaopplysninger, og er avgjørende for at samvirkeforetaksopplysningene blir utfylt.

Omsetning med medlemmer:

Feltet fylles ut fra opplysninger angitt i funksjonen for Disponering skillekort Samvirkeforetak.

Bonus besluttet utdelt til medlemmer:

Feltet fylles ut fra opplysninger angitt i funksjonen for Disponering skillekort Samvirkeforetak.

Omsetning med medlemmer i andre lag:

Feltet fylles ut direkte i selvangivelsen.

Bonus besluttet utdelt til medlemmer i andre lag:

Feltet fylles ut direkte i selvangivelsen.

Total omsetning eks. mva:

Feltet fylles ut fra opplysninger angitt i funksjonen for Disponering skillekort Samvirkeforetak.

Andel av omsetning som kommer fra omsetning til egne medlemmer:

Feltet fylles ut fra opplysninger angitt i funksjonen for Disponering skillekort Samvirkeforetak.

Innsendelse til Altinn:

RF-1028 Selvangivelse for AS mv er et hovedskjema for innsendelse til Altinn. Skjemaet blir alltid innsendt i ett enkelt eksemplar, også dersom det finnes flere enn ett eksemplar av skjemaet.

Øvrige ligningsoppgaver blir behandlet som vedleggsskjema til RF-1028 Selvangivelse for AS mv.

Overføring til nytt regnskapsår

Enkelte verdier på RF-1028 side 1 er faste opplysninger som er aktuelle også neste regnskapsår, og vil bli tatt vare på i skjemaet også etter overføring til neste regnskapsår. Skjemaverdier forøvrig vil bli nullstilt. Verdier overført fra foregående regnskapsår vil bli vist med grå bakgrunnsfarge etter overføring til nytt regnskapsår.