RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. - Side 3

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. (upersonlige skattytere) >

RF-1028 Selvangivelse for AS m.v. - Side 3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ingen poster skal registreres direkte i skjemaet på denne siden, og kan heller ikke overstyres direkte i skjemaet.

Om utfylling av skjemaposter:

Framført korreksjonsinntekt  fra tidligere år til anvendelse

Denne delen fylles ut kun i følgende tilfeller:

Det finnes fremført korreksjonsinntekt fra tidligere år som pr 01.01. ikke er ført til fradrag i alminnelig inntekt.

Korreksjonsinntekt forøvrig skal ikke beregnes fra og med inntektsåret 2012.

Fremført korreksjonsinntekt går til fradrag etter denne beregningen i inntektsåret 2012-2016, og rest korreksjoninntekt i 2017 går til fradrag i sin helhet.

Post 301 til 380 blir overført fra funksjonen for Korreksjonsinntekt i menyen Avslutning > Skatteberegning skillekort Fremførte verdier, Korreksjonsinntekt.

Korreksjonsinntekt registreres i funksjonen for Skatteberegning på skillekortet Fremførte verdier - underskillekort Korreksjonsinntekt. Når det nedenfor i denne seksjonen refereres til "menyen", menes det dette skillekortet i skatteberegningen.

Utfylling av postene 301 – 350 fylles bare ut i de tilfeller som fremkommer av skjemateksten.

Post 301 Innbetalt aksjekapital inklusive overkurs

Beløpet registreres i menyen Avslutning > Skatteberegning skillekort Fremførte verdier, Korreksjonsinntekt.

Post 303 Sum positive midl. forskjeller 31.12. i år . . .

Hentes fra RF-1217 post 170 kolonne II. Vises i menyen, men kan ikke endres eller overstyres der.

Post 304 Sum negative midl. forskjeller 31.12. i år . . .

Hentes fra RF-1217 post 150 kolonne II + post 145 kolonne I. Vises i menyen, men kan ikke endres eller overstyres der. Beløpet vises som et positivt tall.

Det er mulig å få beregningen basert på alternativ beregning som angitt i rettledningen, ved at fremført underskudd tas med som underskudd pr 01.01., og ikke etter hovedregelen om at underskudd pr 31.12. tas med i beregningen. Dette kan man velge i funksjonen for Skatteberegning på skillekortet Fremførte verdier - underskillekort Korreksjonsinntekt.

Post 305 Netto positive midl. forskjeller 31.12. i år

Post 305 venstre felt  = post 303 – post 304.

Post 305 høyre felt = post 305 venstre felt x 0,72.

Post 309 for rederiselskaper

Postene fylles ut i skatteberegningsfunksjonen på skillekort Korreksjonsinntekt.

Post 310 Sum . . .

Post 310 = post 301 + post 305.

Post 320 Egenkapital iht balansen.

RF-1167 post 9450, som blir beregnet og avsatt etter at korreksjonsskatteberegningen er utført. Kan overstyres i funksjonen for Skatteberegning skillekort Korreksjonsinntekt. Dersom egenkapital overstyres, må også utbytte overstyres.

Post 321 Utbytte fra post 2055 i RF-1167 Næringsoppgave 2

Dette feltet fylles automatisk ut for selskaper som anvender full IFRS som regnskapsprinsipp, og er ellers ikke aktuell.

Post 330 Ved underdekning vil det framkomme en positiv differanse her . . .

Post 330 = post 310 – post 320 + post 321.

Post 360 Neg. beløp fra . .

Post 360 venstre felt = post 330 * (-1).  Post 360 høyre felt = venstre felt dividert på 0,72.

Post 365 Gjenstående . . .

Fremført korreksjonsinntekt fra tidligere år registreres i Skatteberegning skillekort "Fremførte verdier" under "Korreksjonsinntekt". Verdien kan også registreres på skillekortet "Korreksjonsskatt".

Post 370 Fremført korreksjonsinntekt til fradrag

Beregnes slik det står i skjemateksten.

Post 380 Gjenstående korreksjonsinntekt pr 31.12.

Gjenstående korreksjonsinntekt til fradrag i senere år blir fylt inn her ut fra summering i skjemaet.

Post 386 Ubenyttet naturressursskatt inkl. renter

Verdien beregnes ut fra kontosaldo på STD 1577 Ubenyttet naturressursskatt og legges til renter etter rentesats registrert under Avslutning > Kraftverk. Beregningen er avhengig av at selskapet er angitt som kraftforetak, og at tilleggsmodulen Visma Finale Kraft er registrert.

Boligeiendommer og boligselskap

Verdier til disse postene kommer fra registrering av verdier i menyen Avslutning - Eiendom. Eiendommer som gjelder boligeiendommer eller andeler i bloigselskaper blir fylt ut her. Dersom det er flere enn det er plass til på side 3, fylles verdier ut på skjemaets side 5. Dersom det fortsatt er flere, blir det produsert flere eksemplarer av skjema RF-1028 Selvangivelse for AS mv, der de resterende eiendommer blir fylt ut.

Innsendelse til Altinn:

RF-1028 Selvangivelse for AS mv er et hovedskjema for innsendelse til Altinn. Skjemaet blir alltid innsendt i ett enkelt eksemplar, også dersom det finnes flere enn ett eksemplar av skjemaet.

Øvrige ligningsoppgaver blir behandlet som vedleggsskjema til RF-1028 Selvangivelse for AS mv.

Overføring til nytt regnskapsår

Enkelte verdier på RF-1028 side 1 er faste opplysninger som er aktuelle også neste regnskapsår, og vil bli tatt vare på i skjemaet også etter overføring til neste regnskapsår. Skjemaverdier forøvrig vil bli nullstilt. Verdier overført fra foregående regnskapsår vil bli vist med grå bakgrunnsfarge etter overføring til nytt regnskapsår.