Alternativ lenking av kontoplanen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Alternativ lenking av kontoplanen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I kontoplanbildet kan man velge alternativ lenking av/på med knappene Slå på alternativ lenking / Slå av alternativ lenking.

Det samme kan man også gjøre i bildet for Ny konto og bildet for Rediger konto.

Alternativ lenking betyr at når en konto får en saldo med et annet fortegn enn standard fortegn for kontoen i dens naturlige intervall, vil kontoen kunne automatisk bli lagt til en annen regnskapslinje eller næringsoppgavepost enn det den vil få fra standardlenkingen. Om lenking, se under Om lenking av konti.

Dersom f.eks. en kassekredittkonto får innestående beløp, kan denne kontoen få alternativ lenking mot bankinnskudd, og for de periodene der kassekreditten har innestående beløp, bli beløpet automatisk lagt til bankinnskudd i næringsoppgaver og offentlig regnskap.

Når man slår på eller av alternativ lenking, blir alternativ lenking aktivisert for alle konti i hele kontoplanen. Alternativ lenking får virkning for alle konti i kontoplanen. Det er imidlertid mulig å slå av alternativ lenking på en enkelt konto i kontoplanen. Fremgangsmåten for dette er beskrevet i denne artikkelen på våre nettsider.

Ved alternativ lenking av gjeldskonti, oppstår det situasjoner der gjeldskonti viser debetsaldo. Disse kontiene må i Visma Finale Årsoppgjør få angitt forskjellsskjemapost Andre fordringer (post 42/43) for korrekt funksjonalitet. Det vil fremkomme en valideringsmelding i tilfeller der dette inntreffer, slik at du blir gjort oppmerksom på forholdet:

Se også:

Hvordan oppheve alternativ lenking på en enkeltstående konto