Posteringer fra eierregisteret

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Posteringer fra eierregisteret

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

En forutsetning for at posteringer skal skje, er at det i menyen Firma > Firmaopplysninger Skillekort Posteringer Felt Disponering er foretatt avkrysning for at posteringer skal foretas.

Følgende posteringer foretas med basis i registreringer i eierregisteret:

Postering av privatinnskudds- og uttakskonti fra balansekonti for privatinnskudd og uttak til resultatkonto for privatuttak og -innskudd, slik at balansekontiene har en utgående saldo i år på kr 0,-.  Posteringen foretas ved at det lages en postering som er f.eks. Debet balansekontoen og kredit motkonto i resultat jfr det som er registrert om kontiene i menyen for privatuttak og kapitalinnskudd. Denne posteringen skapes kun dersom det er benyttet balansekonti for privatuttak, dvs at det i privatuttakmenyen ikke er krysset av i feltet . Denne posteringen skjer for hver enkelt eier for hver enkelt privatuttakskonto.

Personlige selskaper:

Det genereres en postering for bevegelse i egenkapitalen fra 1.1. til 31.12. for hver enkelt eier ut fra registreringen i menyen for eieropplysninger.

Dersom egenkapitalen har gått ned, vil posteringen skje med Debet konto for egenkapital og til kredit for konto for dekket EK.

Dersom egenkapitalen har økt, vil det skapes en postering med Kredit konto for egenkapital og til Debet  for konto for tilført EK.

Deltakerlignede selskaper (ANS / DA / KS):

Det genereres en postering for bevegelse i egenkapitalen fra 1.1. til 31.12. for hver enkelt eier ut fra registreringen i menyen for eieropplysninger.

Dersom innbetalt egenkapital har gått ned, vil posteringen skje med Debet konto for innbetalt egenkapital og til kredit for konto for dekket EK.

Dersom innbetalt har økt, vil det skapes en postering med Kredit konto for innbetalt egenkapital og til Debet  for konto for tilført EK.

Dersom annen egenkapital har gått ned, vil posteringen skje med Debet konto for annen egenkapital og til kredit for konto for dekket EK.

Dersom annen egenkapital har økt, vil det skapes en postering med Kredit konto for annen egenkapital og til Debet  for konto for tilført EK.

Se også:

Standardkonti for privatuttak