Avsetning tap på fordringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner >

Avsetning tap på fordringer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen Avsetning tap på fordringer benyttes til registrering av avsetninger mv for påregnelige tap på kundefordringer og andre fordringer.

Denne funksjonen har følgende funksjonalitet:

Hver fordringskonto kan angis med en tapsavsetning i beløp eller prosent, og differansen mellom råbalanse på første konto med STD-konto 1580 / 1585 inklusive tilleggsposteringer blir postert. Motkontoen blir første konto med STD-konto 7830.

Hver registrerte kontolinje genererer en tilleggspostering automatisk, som kommer med i posteringsjournalen.

Dersom det allerede i råbalansen er korrekte verdier på avsetningskontiene, kan funksjonen settes ut av virksomhet på 2 måter:

I Firmaopplysninger skillekort Posteringer kan man slå av automatposteringer for tap på kundefordringer og/eller tap på andre fordringer.

Saldo på konto med STD-konto 1580 / 1585 kan gjentas i funksjonen, slik at differansen som skal være gjenstand for postering, blir kr 0,00.

Funksjonen har 3 skillekort:

Kundefordringer

Andre fordringer

Skattemessige fordringer