Tap på kundefordringer - regnskapsmessig avsetning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Avsetning tap på fordringer >

Tap på kundefordringer - regnskapsmessig avsetning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Ny avsetning for å legge til en ny konto i skjermbildets øverste del

Slett avsetning for å slette den linjen som er aktivisert.

 

Avkrysning i feltet "Vis resultat av postering" aktiviserer eller fjerner nederste del av skjermbildet med posteringer.

Registrering av konto foretas i kolonnen "Konto".

I feltet "Avsetning %" kan det registreres en prosent med inntil 2 desimaler. Beløp i "Avsetning KR" blir regnet ut automatisk. Dersom det er ønskelig med en avrundet kroneverdi, registreres denne i feltet "Avsetning KR".

Det er beløpet i feltet "Avsetning KR" som blir lagret i programmet. Prosent-verdien kalkuleres kun i skjermbildet. Dersom saldoen på fordringskontoen endrer seg, vil ikke avsetningen endres.

I feltet "Konto" kan kontonummeret skrives inn direkte, og programmet vil søke etter konto ut fra det som skrives inn. Det er videre mulig å bla i kontoplanen ved å trykke på pilknappen til høyre i kontofeltene når kontofeltene er aktivisert.

Kommentarfeltet benyttes til interne kommentarer og kommer ikke på posteringsjournalen.

I nederste del av skjermbildet vises et sammendrag av kontiene som brukes i funksjonen. Første konto med STD-konto 1580 og 7830 vil automatisk bli anvendt av programmet. Dersom det framkommer en annen konto enn ønskelig, må den kontoen som feilaktig blir brukt, gis en annen verdi som STD-konto.

Dersom det ønskes avsetning på flere enn en avsetningskonto, må dette gjøres ved å unnlate å bruke denne funksjonen, og heller bruke tilleggsposteringer.

Så lenge det finnes konti med STD 1580 (og STD 7830), vil saldo på konto med STD 1580 bli nullstilt dersom det ikke er registrert noen beløp eller noen linjer i denne funksjonen. Se nedenfor om å slå av og på denne funksjonen.

Standardkontoer:

Denne funksjonen forventer at det er opprettet konti med STD 1580 og STD 7830. Det er ikke mulig å velge hvilke konti i kontoplanen som skal brukes til funksjonen. Funksjonen vil alltid foreta posteringer på den konto med laveste kontonummer med angitt standardkonto, men brukes summen av alle konti med standardkonto 1580 som grunnlag for beregning av beløp som skal posteres.

Slå av og på funksjonen:

Så lenge det finnes konti med STD 1580 og STD 7830, vil saldo på konto med STD 1580 bli nullstilt dersom det ikke er registrert noen beløp eller noen linjer i denne funksjonen.

Dersom du ønsker å slå av automatiske posteringer fra funksjonen, kan dette gjøres i Firmaopplysninger på skillekortet Posteringer.

Se også:

Generelt om funksjonene for tap på fordringer

Andre fordringer (regnskapsmessig tap)

Skattemessig avsetning kundefordringer