Masseregistrering av aksjonærtransaksjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Masseregistrering av aksjonærtransaksjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Ny funksjon fra og med versjon 26 for 2013.

Funksjonen for masseregistrering av aksjonærtransaksjoner finnes på aksjonærregisterets skillekort "Masseregistrering".

Masseregistreringen har flere ulike typer registreringer:

1.Import av tilgangstransaksjoner med antall og kostpris og redigering i Excel.

2.Import av endringstransaksjoner med registrering av nødvendige beløp i Excel.

3.Splitt

4.Spleis

5.Avgang av alle aksjer i en aksjeklasse

6.Avgang av fritt valgte aksjer / aksjonærer med registrering pr aksjonær av antall og vederlag pr aksje i Excel.

7.Sammenslåing av aksjeklasse

8.Deling av aksjeklasse med registrering pr aksjonær av antall og vederlag pr aksje i Excel.

9.Utbytte med registrering av data pr aksjonær i Excel.

Alle registreringene tar for seg samme aksjeklasse, slik at dersom det skal foretas ulike registreringer, må det gjøres pr aksjeklasse hver for seg.

Alle disse typene av transaksjoner krever at aksjonærene allerede finnes registrert i programmet.

For import av aksjonærer se følgende emner:

Import av aksjonærer

Import av aksjonærdatabase fra forhåndsutfylt RF-1086 Aksjonærregisteroppgave i Altinn

Overføre aksjonæropplysninger fra en klient til en annen klient

 

       Basistransaksjon som utgangspunkt for alle valgene

       Import av tilgangstransaksjoner med antall og kostpris og redigering i Excel

       Import av endringstransaksjoner med beløp og redigering i Excel

       Splitt og spleis

 

       Avgang alle aksjer i klasse

 

       Avgangstransaksjoner fra fil

 

       Sammenslåing av aksjeklasser

 

       Deling av aksjeklasse

 

       Utbytte