Aksjeklasse-transaksjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret > Oppbygning av aksjonærdatabase >

Aksjeklasse-transaksjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Aksjeklasse-transaksjoner er opplysninger om endringer i aksjekapitalen, som opprettes pr aksjeklasse. Dersom selskapet kun har en aksjeklasse, vil det likevel måtte eksistere minst en aksjeklasse i systemet som holder rede på hele den samlede aksjekapitalen.

Ved første gangs registrering av aksjene i et selskap, kan aksjekapitalen og aksjeinnehav på aksjonærene pr 31.12. året før registreres som en tilgangstransaksjon av type Historikk.

Registreringsbildet vil variere med type transaksjon som velges, der det er et varierende behov for innrapportering av detaljer til det offentlige aksjonærregisteret på skjema RF-1086 Aksjonærregisteroppgave. De nødvendige registreringsfeltene vises på transaksjonen. Enkelte felter er kun for å dekke informasjonsbehov eller for aksjebok-funksjoner (Aksjebok er en tilleggsmodul).

 

       Eksempel på skjermbilde for en aksjeklassetransaksjon:

 

Funksjon

Forklaring

Ny tilgangstransaksjon

En tilgangstransaksjon er en transaksjon som øker både antall aksjer og aksjekapitalen i aksjeklassen. En splitt er definert som en endringstransaksjon siden antall aksjer øker, men den samlede aksjekapitalen er uendret.

 

Ved å trykke på verktøyknappen, fremkommer det et valg der man velger blant de ulike transaksjonstyper.

Ny avgangstransaksjon

En avgangstransaksjon er en transaksjon som reduserer antall aksjer og aksjekapitalen i aksjeklassen. En spleis er definert som en endringstransaksjon siden antall aksjer reduseres men aksjekapitalen er uendret.

 

Ved å trykke på verktøyknappen, fremkommer det et valg der man velger blant de ulike transaksjonstyper.

Ny endringstransaksjon

En endringstransaksjon er en transaksjon som endrer aksjekapital eller antall aksjer, men ikke begge deler, er definert som en endringstransaksjon. Dette er f.eks. splitt, spleis, økning eller nedsettelse av pålydende på aksjene m.m.

 

En endringstransaksjon kan også være en transaksjon som medfører utbetaling til aksjonæren, uten at aksjekapitalen påvirkes, for eksempel utbetaling av utbytte.

 

Ved å trykke på verktøyknappen, fremkommer det et valg der man velger blant de ulike transaksjonstyper.

Slett transaksjon

Sletter aktiv transaksjon.


Bla mellom aksjeklasser

Første - Forrige - Neste - Siste aksjeklasse

 

Se også

Registrering av transaksjoner ved endringer

Oversikt over aksjonærregisterfunksjoner