Oppbygning av aksjonærdatabase

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Oppbygning av aksjonærdatabase

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aksjonærdatabasen i programmet består av følgende registre med tilhørende registreringsbilder:

Aksjonærer:

Aksjonær-opplysninger (Inneholder navn og adresse på aksjonærer)

Aksjonær-transaksjoner

Inneholder transaksjoner om tilgang, avgang, utbytte, splitt, spleis osv.på hver enkelt aksjonær.

Aksjekapital:

Aksjeklasse-opplysninger (Inneholder opplysninger om selskapets aksjeklasser. Det må opprettes minst en aksjeklasse)

Aksjeklasse-transaksjoner (Inneholder opplysninger om endringer i aksjekapital og om samlede utbyttebetalinger m.v på totalnivå pr aksjeklasse)

Faste opplysninger:

RISK-opplysninger pr aksje pr år.

Ligningsverdi pr aksje

Pålydende pr aksje til aksjonæroppgavene som sendes aksjonærene (aksjonæroppgaver til aksjonærene vil bli endret i senere versjoner og tilpasset de nye aksjonærdatabase-funksjonenen).

Se også

Oversikt over aksjonærregisterfunksjoner