Aksjeklasse-opplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret > Oppbygning av aksjonærdatabase >

Aksjeklasse-opplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Alle selskaper må ha minst en aksjeklasse opprettet. Det kan opprettes opptil 13 aksjeklassetyper, som har følgende tekster:

Det er viktig at det ikke opprettes flere aksjeklasser med samme navn, da disse vil bli oppfattet som samme aksjeklasse ved innberetning av RF-1086 Aksjonærregisteroppgave, men hvis det opprettes flere aksjeklasser med samme navn, vil det likevel bli opprettet flere RF-1086-oppgaver men med samme aksjeklassekode. I senere versjoner vil det bli lagt inn kontroll på at samme betegnelse ikke opprettes flere ganger.

Aksjeklasse-skillekortet viser aksjeklassens navn og grunnleggende opplysninger om aksjeklassen. Antall aksjer IB og UB i regnskapsåret vises også her.

For å endre antall aksjer og størrelse på aksjekapital eller innbetalt aksjekapital / overkurs må det registreres transaksjoner på skillekortet Aksjeklassetransaksjoner.

       Skjermbildet for aksjeklasse

 

       Forklaringer til funksjonsknapper

 

Forklaringer til felt i skjermbildet

 

Felt

Forklaring

Betegnelse på aksjeklassen

Her velges betegnelsen, standardvalget er Ordinære aksjer.

ISIN-nummer

Registreres for selskaper som har registrert ISIN-nummer fra Verdipapirregisteret.

Utbytterett

Dersom man har flere aksjeklasser, kan man her registrere aksjeklassens utbytterett. Standardverdi er 1.

 

Dette er en vekting av utbytteretten. Dersom det er 2 aksjeklasser, der den ene aksjeklassen har en utbytterett på halvparten av den andre aksjeklassen, så angis utbytteretten på følgende alternative måter:

Tallet 1 for den som mottar minst og tallet 2 for den aksjeklassen som har dobbelt utbytte.

Tallet 0,5 for den som mottar minst og tallet 1 for den aksjeklassen som har dobbelt utbytte.

Stemmerett

Dersom man har flere aksjeklasser, kan man her registrere aksjeklassens stemmerett. Standardverdi er 1.

 

Dette er antall stemmer pr aksje i henhold til selskapets vedtekter. Dersom det er flere aksjeklasser med samme stemmerett, angis det tallet 1 på begge aksjeklassene.

Ligningsverdi pr aksje

Her angis ligningsverdien pr aksje, slik denne fremkommer i fjorårets selvangivelse.

 

Feltet anvendes for utfylling av ligningsverdi på selskapets egen oppgave til sine aksjonærer, se Oppgave til aksjonær.

 

Programmet vil ved overføring av opplysninger fra tidligere år automatisk overføre verdien fra selvangivelsen inn i dette feltet.

 

Dersom programmet identifiserer at det er gjort en eller flere aksjekapitalendringer med innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene, vil verdien automatisk hentes fra årets selvangivelse.

 

Det vises alltid hvor verdiene er hentet fra.

 

I tilfeller der det hentes en omberegnet verdi fra årets selvangivelse, gis det mulighet til å overstyre denne verdien til den ønskede verdien.

Aksjenummer i bruk

Automatisk beregning ut fra innhold i aksjenumre på aksjonærenes transaksjoner.

Aksjer uten eier

Automatisk beregning ut fra innhold i aksjenumre på aksjonærenes transaksjoner.

Likviderte aksjer

Automatisk beregning ut fra innhold i aksjenumre på aksjonærenes transaksjoner.

Kontonummer for overkursfond

Kontonummeret anvendes for utfylling av RF-1086 Aksjonærregisteroppgave post 6 (Regnskapsført overkursfond pr aksjeklasse). Feltet har ingen skattemessig betydning.

Tabell over aksjer og aksjekapital IB og UB

Verdiene her viser summering av aksjeklassens aksjeklassetransaksjoner.

 

Unntaket er regnskapsført overkursfond som hentes fra saldotallene ut fra kontonummer for overkursfond og kan overstyres, f.eks. i tilfeller der regnskapet ikke er avlagt.

Se også:

Oversikt over aksjonærregisterfunksjoner