Utenlandsforhold

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Utenlandsforhold

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Følgende innstillinger og funksjoner i programmet støtter utenlandsforhold:

Skatteklasse 0

Botid i Norge

Opplysninger om utenlandsk arbeidstaker (SFU-skattyter)

Alternativ fordelingsmetode (RF-1150)

Kreditfradrag (RF-1147)

Botid i Norge

Registrering av botid i Norge finnes i menyen Personopplysninger - Egne opplysninger.

Her angis botid i antall måneder i Norge.

Opplysninger om utenlandsk arbeidstaker

Tilleggsopplysninger om utenlandsk arbeidstaker finnes i menyen Personopplysninger - Utenlandsk arbeidstaker mv. Her registreres følgende opplysninger:

Forsørgerforhold

Antall dager med opphold i Norge eller på norsk sokkel.

Boforhold under arbeidsopphold

Mottatt diettgodtgjørelse, fri kort og losji

Arbeidsinntekt i Norge eller på norsk sokkel som ikke er skattepliktig til Norge

Trygdeplikt

Bankkonto for utbetaling av tilgodebeløp

Fritak for trygdeavgift