Mer om registreringsbilder

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Mer om registreringsbilder

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Registreringsbildene i programmet benyttes til å registrere alle data i alle skjemaposter. Det er ikke mulig å registrere data direkte i skjemaene.

 

Det finnes følgende varianter av registreringsfelter:

 

Poster som man registrere en enkelt opplysning i.

Poster som man kan registrere flere valgfritt antall linjer i. Hver linje inneholder gjerne flere felter, og de enkelte linjene kan inneholde felter som går til forskjellige skjemaposter.

 

Når data registreres i en linje, vises alltid en NY tom linje samtidig for å markere at neste post registreres i denne nye tomme linjer hvis aktuelt.

 

Felter som man kan registrere flere valgfritt antall linjer i, men der antall felter i posten er så stort at en registreringslinje er mulig. Disse posttypene har gjerne en knapp for ny post, slett post osv, og ved å trykke på en ny- eller redigere-knapp får man opp et registreringsbilde for alle opplysninger som er nødvendig for denne dataposten.

 

I oversikten (som også er i et registreringsbilde), vil kun et utsnitt av de opplysningene som er registrert på denne posten, bli vist.