Mer om navigatøren

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Oppbygning av programmet >

Mer om navigatøren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Navigatøren kan enkelt slås av og på dersom skjermen er så liten at skjemaene ikke vises i sin fulle bredde. Hurtigtasten Alt + X eller verktøyknappen benyttes for å slå av og på navigatøren.

 

Navigatøren har 3 skillekort:

 

Utfylte poster som viser alle poster i programmet som inneholder registrerte data.

 

Oppgaver som inneholder en gruppert liste over alle tilgjengelige registreringsbilder.

 

Skjema som navigerer mellom de enkelte ligningsskjemaene og sidene i ligningsskjemaene.

 

 

Utfylte poster:

 

Navigatørens skillekort Utfyllte poster gir mulighet til å krysse av for poster man er ferdige med, slik at man har oversikt over ferdigmeldte poster.

 

Kun poster som inneholder data, finnes i dette bildet.

 

Oppgaver:

 

Skillekortet Oppgaver inneholder en gruppert oversikt over alle registreringsbilder i programmet.

 

Mange registreringsbilder inneholder registrering av forskjellige elementer som henger sammen, f.eks. gjeld og renter av gjeld. Disse registreringsbildene vil vises i flere av gruppene under Oppgaver.

 

Skjema:

 

Skillekortet skjema viser tilgjengelige skjemaer i programmet med mulighet til å navigere på de enkelte sidene.

 

Dersom det finnes flere eksemplarer av et skjema, vises det piler nederst i arbeidsområdet for å navigere mellom de enkelte eksemplarer av samme skjema.