Utskillelse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger >

Utskillelse

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om det skal foretas salg av en del av et driftsmiddel, så må det først foretas en utskillelse av den delen som skal selges. På denne måten vil det bli beregnet riktig gevinst eller tap ved avgang, og det blir tilbakeført riktige verdier i avskrivningstablået i regnskapets noter.

Om et driftsmiddel skal deles opp i flere driftsmidler benyttes funksjonen Utskillelse. I denne funksjonen kan et driftsmiddel deles i to ved å angi hvor mye av det opprinnelige driftsmiddelet som skal skilles ut til et eget driftsmiddel. Denne funksjonen kan benyttes flere ganger om et driftsmiddel skal deles i flere enn to.

Ved utskillelse angis det hvor stor andel av driftsmiddelets verdier som skal skilles ut, og andre parametere for det utskilte driftsmiddelet. Ved godkjenning av utskillelsen vil det bli opprettet et nytt driftsmiddel, og de resterende verdier blir igjen på det opprinnelige.

Det utskilte driftsmiddelet får verdier fra det underliggende driftsmiddel, som: avdeling, sted, bærer, driftsmiddelgruppe, avskrivningsmetode, saldoskjema, etc., som kan endres. Levetiden på det utskilte driftsmiddel settes til det opprinnelige driftsmiddelets gjenværende levetid.

Det forutsettes at det opprinnelige driftsmiddelet har fått status "aktivt" før en utskillelse kan foretas.

Utskilt driftsmiddel og opprinnelig driftsmiddel vil bli delt i to driftsmidler der historiske data blir delt i forholdet som angitt i prosentfeltene ovenfor.