Nedskrivning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmiddelopplysninger >

Nedskrivning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Egen funksjon for nedskrivning reduserer den regnskapsmessige verdien, og posterer endringen som nedskrivning med kontering i henhold til driftsmiddelgruppens konteringsregler.

I vinduet "Nedskrivning" foretas nedskrivning på driftsmiddel.

 

Det angis et beløp som driftsmiddelet skal nedskrives med, og datoen for nedskrivning. Etter godkjenning av verdiene blir det dannet posteringer i resultat og balanse, som reduserer den bokførte verdien på driftsmiddelet i balansen, og kostnadsfører nedskrivningen i resultatregnskapet.

For at det skal kunne foretas nedskrivninger på et driftsmiddel forutsettes det at driftsmiddelet har status "aktivt", og at det er verdier igjen som kan avskrives. Det vil si at bokført verdi er større enn sluttverdi på driftsmiddelet. Om det blir angitt en større nedskrivning enn det er rom for i bokført verdi, blir nedskrivningen foreslått redusert til største mulige nedskrivning.

Om "nedskrivning til sluttverdi" velges i vinduet, foreslås nedskrivningsbeløpet til det beløp som reduserer balanseverdien til sluttverdi. Om det ønskes nedskrivning til Kr 0,00 må sluttverdi på driftsmiddelet først settes til Kr 0,00. Det forutsettes også at finansposteringer for nedskrivningen IKKE er foretatt i regnskapet.

Det er kun aktive driftsmidler som kan nedskrives.