Periodiske avskrivninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Arbeidsgang > Bruk av programmet >

Periodiske avskrivninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Se også: Avskrivning av driftsmidler.

Både avskrivninger og avskrivning ved årsavslutningen foretas i menypunktet Registrering > Avskrivning på driftsmidler.

Første gangs avskrivninger av varige driftsmidler:

a)Feltet "Avskrivning fra driftsmidlenes startdato" er kun tilgjengelig fram til første rullering av perioder, og må benyttes med varsomhet. Når denne krysses av, vil programmet kalkulere månedlige avskrivninger helt fra opprinnelig anskaffelsesdato eller en senere dato for registrerte akkumulerte avskrivninger, og fram til den perioden som er angitt i feltet "Avskrivninger skal beregnes til periode".
b)Feltet "Avskrivninger er oppdatert pr periode": Her angis hvilken dato som man har registrert akkumulerte avskrivninger fram til. Dette feltet er kun tilgjengelig for redigering fram til første gang man kjører avskrivninger. Senere endringer av dette feltet framkommer ved bruk av knappene "Rullere periode" og "Rullere tilbake".
c)Feltet "Avskrivninger skal beregnes til periode": Her angis den periode som avskrivninger skal beregnes fram til. se forklaringer nedenfor om dette.
d)Trykk på "Lag posteringer" for å produsere avskrivningsposteringer.
e)Trykk på "Rullere periode" for å rullere periode første gang.

Senere avskrivninger av varige driftsmidler:

a)Kontrollere at "Avskrivninger oppdatert pr periode" er korrekt. Dersom rullering ikke er utført, må "Rullere periode"velges før posteringer produseres.
b)Skriv inn perioden for "Avskrivning skal beregnes til periode" for å angi hvor langt fram avskrivninger skal beregnes. Dersom beregningen angis for mer enn en måned, blir det produsert særskilte transaksjoner for hver måned.
c)Trykk på "Lag posteringer" for å produsere posteringer for angitte perioder.
d)Trykk på "Rullere periode" nå eller senere for å rullere til neste avskrivningsperiode.

Dersom det lages posteringer flere ganger for en periode, vil tidligere posteringer bli slettet, og nye posteringer produsert.

Dersom det først lages posteringer for en periode på f.eks. 2 måneder, og man etterpå lager posteringer for kun den første av de to månedene, vil programmet automatisk foreta sletting av posteringer for måned nr 2 (og eventuelt etterfølgende perioder som det måtte finnes posteringstransaksjoner for).

Salg av driftsmidler og avskrivningsposteringer:

Ingen posteringstransaksjoner vil berøre solgte driftsmidler. Det er derfor viktig at man før man foretas salg av driftsmidler, sørger for at avskrivninger er beregnet så langt fram som det er ønskelig, og deretter foretar man registrering av avhendelsene.

Ved rullering tilbake og ny avskrivningsberegning osv. vil aldri solgte driftsmidler bli berørt.

Om tilbakerullering av perioder:

Selv om man har rullert periode framover, kan man benytte funksjonen for rullering tilbake for å få muligheter for ombereging av avskrivninger for tidligere perioder. Når man deretter foretar avskrivningsberegninger, vil funksjonen fungere som ovenfor beskrevet, og programmet vil oppføre seg som om rullering ikke har vært foretatt.

Om merking av driftsmidler for avskrivninger:

Når avskrivninger er beregnet, vil automatisk merking av driftsmidler bli opphevet. Dersom avskrivninger skal kjøres ytterligere en gang, enten før eller etter perioderullering, må følgende iakttas:

Man må bruke verktøyknappen Merk alle for å merke driftsmidler for avskrivning. Hvis denne ikke velges, vil ingen driftsmidler være merket, og følgelig vil avskrivninger heller ikke bli beregnet.

Man kan også lukke bildet for avskrivninger og åpne bildet på nytt for å få driftsmidler merket for avskrivning.