Overføring av klient og data fra Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering og Visma Finale Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Om FINALE Driftsmidler >

Overføring av klient og data fra Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering og Visma Finale Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved å åpne en klient som er registrert i Visma Finale Årsoppgjør / Rapportering kommer alle faste klientopplysninger, kontoplan og saldotall over til Visma Finale Driftsmidler. Dette gjøres ved tastekombinasjonen Ctrl + O, kommandoknappen Åpne klient på verktøylinjen, eller menyvalget FIRMA > ÅPNE.

Driftsmidler som er etablert i Visma Finale Årsoppgjør / Rapportering hentes inn ved å gå til menyvalget FIRMA >  IMPORTER DRIFTSMIDLER FRA Visma Finale ÅRSOPPGJØR. Da åpnes det viste skjermbildet seg:

Velg importmetode:

Her er det følgende alternativer:

Import fra Finale Årsoppgjør basert på utgående balanse pr periode 12:

Importen foretas ut fra data i Finale Årsoppgjør slik de er ved utgangen av det aktive regnskapsåret. Perioden vises i rubrikken til høyre for valget. Når det står f.eks. 12/2000, betyr det at avskrivninger er beregnet til og med periode 12/2000. Denne periodeangivelsen har betydning for forslaget til dato på akkumulerte avskrivninger (se nedenfor).

Import fra Finale Årsoppgjør basert på inngående balanse pr periode 1:

Importen foretas ut fra data i Finale Årsoppgjør slik de er ved inngangen til det aktive regnskapsåret. Perioden vises i rubrikken til høyre for valget. Når det står f.eks. 01/2000, betyr det at avskrivninger er beregnet til og med periode 12/1999. Denne periodeangivelsen har betydning for forslaget til dato på akkumulerte avskrivninger (se nedenfor).

Import fra Finale Rapportering basert på utgående balanse pr periode . . .

Importen foretas ut fra data i Finale Rapportering slik de er ved utgangen av sist valgte regnskapsperiode i Finale Rapportering. Driftsmiddelkartoteket i Finale Rapportering er rekalkulert pr denne perioden. Perioden vises i rubrikken til høyre for valget. Når det står f.eks. 3/1999, betyr det at avskrivninger er beregnet til og med periode 3/1999. Denne periodeangivelsen har betydning for forslaget til dato på akkumulerte avskrivninger (se nedenfor). Dersom perioden ikke er ønskelig slik den framkommer, må Finale Rapportering åpnes, og valget Velg nåperiode på firmamenyen må benyttes for å angi en annen aktiv periode.

Overføringen skiller mellom akkumulerte avskrivninger ved begynnelsen av regnskapsåret og avskrivninger hittil i år. Det er derfor mulig å overføre driftsmidler midt i et regnskapsår uten at dette medfører problemer. Overføringen tar ikke med seg solgte driftsmidler, og ved valg av overføring fra Visma Finale Rapportering, framkommer derfor følgende tekst i skjermbildet:

Importere avvikende regnskapsår:

Finale Årsoppgjør har alltid operert med periodeangivelsene 1-12 innen et regnskapsår, selv om dette er et avvikende regnskapsår. Dette medfører at mange har registrert inn driftsmidler med forskyvning i periodeangivelsene, slik at desember ikke er periode 12, men periode 12 kan være f.eks. September.

I dette valget kan man krysse av for avvikende regnskapsår, og få Finale Driftsmidler til å endre periodeangivelsene slik at periode 12 blir oppfattet som en annen måned enn desember, som er standardvalget dersom avvikende regnskapsår ikke blir valgt.

De øvrige månedene vil tilsvarende forskyves, slik at dersom September velges som periode 12, vil August oppfattes som periode 11 osv.

Finale Driftsmidler opererer med avskrivninger på månedsbasis, og vil alltid ha periode 12 som desember. Denne funksjonen vil konvertere dataene korrekt ved avvikende regnskapsår.

Akkumulerte avskrivninger:

Akkumulerte avskrivninger angis med dato her. Ved import per periode 12/2000 skal f.eks. dato bli 31.12.2000 dersom ikke avvikende regnskapsår er benyttet.

Dersom avvikende regnskapsår er benyttet, og man velger import pr periode 12/2000, vil datoen ved valg av september som periode 12, gi 30.09.2000 som korrekt dato.

Ved import av inngående balanse pr periode 1/2000, skal datoen imidlertid settes til 31.12.1999, dvs. siste dag i perioden foran.

Denne datoangivelsen er viktig, for Finale Driftsmidler vil ikke beregne avskrivninger i samme periode eller perioder forut for den registrert dato på akkumulerte avskrivninger.

Importere driftsmidler-knappen:

Ved å trykke på denne knappen, vil import av driftsmidler bli utført.

Avbryt-knappen:

Valget vil lukke skjermbildet uten å utføre noe som helst.

Følgende vil bli importert:

Saldoskjemaer:

Det opprettes saldoskjemaer for alle skjemaer som finnes på ett eller flere driftsmidler.

Driftsmiddelgrupper:

Det opprettes automatisk driftsmiddelgrupper for alle varianter av kontonummerkombinasjoner som finnes på registrerte konti i Finale Årsoppgjør / Rapportering.

Kontoplan:

Kontoplanen importeres ikke, men samme kontoplan som finnes i Finale Årsoppgjør, er tilgjengelig i Finale Driftsmidler. Vær oppmerksom på at endringer her direkte vil påvirke Finale Årsoppgjør.

Driftsmidler:

Import fra Visma Finale Årsoppgjør / Rapportering kan skje ut fra 3 forskjellige metoder:

1.Import med tall fra inngående balanse i Visma Finale Årsoppgjør
2.Import med tall fra utgående balanse i Visma Finale Årsoppgjør.
3.Import med tall fra utgående balanse i Visma Finale Rapportering.

Ad 1.        Import med tall fra inngående balanse i Visma Finale Årsoppgjør

Når driftsmidler importeres med tall fra inngående balanse i Visma Finale Årsoppgjør, vil følgende bli importert:

a.Alle driftsmidler som finnes i Visma Finale Årsoppgjør.
b.Kostpris og akkumulerte avskrivninger fra inngående balanse i Visma Finale Årsoppgjør legges inn på driftsmidlene.
c.I tillegg vil all tilgang registrert i Visma Finale Årsoppgjør bli importert.
d.Dersom det er registrert avgang i Visma Finale Årsoppgjør, vil ikke avgangen bli importert. Avgangen vil kun bli listet opp med referanse til hvilke driftsmidler som er solgt, og der avgang må registreres.

Typisk brukes dette alternativet når overføring til nytt år er foretatt i Visma Finale Årsoppgjør, og det er behov for å generere transaksjoner om avskrivninger på det som er inneværende regnskapsår i Visma Finale Årsoppgjør.

Ad 2.        Import med tall fra utgående balanse i Visma Finale Årsoppgjør.

Når driftsmidler importeres med tall fra utgående balanse i Visma Finale Årsoppgjør, vil følgende bli importert:

a.Alle driftsmidler som finnes i Visma Finale Årsoppgjør.
b.Kostpris og akkumulerte avskrivninger fra utgående balanse i Visma Finale Årsoppgjør legges inn på driftsmidlene. Dette betyr at eventuell avgang er ajourført i de importerte driftsmidlene. Utgåtte driftsmidler vil være registrert, men med kostpris lik 0,- (null).

Typisk brukes dette alternativet når overføring til nytt år ikke er foretatt i Visma Finale Årsoppgjør, og det ikke er behov for å generere posteringer i aktivt regnskapsår i Visma Finale Driftsmidler på grunn av at regnskapet allerede er oppdatert med posteringer fra Visma Finale Årsoppgjør på det regnskapsåret som er aktivt i Visma Finale Årsoppgjør. Dette kan være aktuelt dersom årsregnskapet er avlagt eller alle driftsmidler er lagt inn i Visma Finale

Samme resultat som dette vil oppnår ved først å overføre til nytt år i Visma Finale Årsoppgjør og deretter, uten å registrere endringer i Visma Finale Årsoppgjør, foretas import av driftsmidlene i Visma Finale Driftsmidler.

Ad 3.        Import med tall fra utgående balanse i Visma Finale Rapportering.

Når driftsmidler importeres med tall fra utgående balanse i Visma Finale Rapportering, vil følgende bli importert:

a.Alle driftsmidler som finnes i Visma Finale Rapportering.
b.Kostpris og akkumulerte avskrivninger fra utgående balanse PR AKTIV PERIODE i Visma Finale Rapportering legges inn på driftsmidlene. Dette betyr at eventuell avgang er ajourført i de importerte driftsmidlene. Vær oppmerksom på følgende:
c.Utgåtte driftsmidler vil være registrert, men med kostpris lik 0,- (null) dersom avgangen er før eller i aktiv periode i Visma Finale Rapportering. Dersom avgangen er ETTER aktiv periode i Visma Finale Rapportering, vil avgang måtte etterregistreres i Visma Finale Driftsmidler. Visma Finale Rapportering vil heller ikke komme med melding om hvilke driftsmidler dette gjelder.

ADVARSEL:

Dersom det er registrert avgang i Finale Rapportering før import foretas, må driftsmidlene som er solgt, bli registrert inn i Finale Driftsmidler manuelt, og driftsmidlene må registreres som solgt. Hvis dette ikke gjøres, vil driftsmiddelkartoteket ikke inneholde driftsmidler som er solgt i året, noe som kan gi feilaktig skattemessig behandling ved overføring av data til Finale Årsoppgjør for bruk i ligningen for første regnskapsår der Finale Driftsmidler er i bruk.  De regnskapsmessige verdiene på starttidspunktet vil imidlertid være korrekte.